Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI CHIM
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI CHIM

1              chim ác là             Xǐquè    喜
2              bạc má, chi chi   Dàshānquè         大山雀
3              bạc má bụng vàng            Huángdù dàshānquè      黄肚大山雀
4              bách thanh         Bóláo     伯
5              bách thanh đuôi dài        Chángwěi bóláo                尾伯
6              bách thanh nhỏ                Tǐxiǎo bóláo        体小伯
7              bìm bịp lớn         Dàmáojī/ yājuān               大毛/ 鸦鹃
8              bìm bịp nhỏ        Xiǎomáojī            小毛
9              bồ câu đưa thư Xìngē     信
10           bồ câu lông xám               Huīyǔgē               灰羽
11           bồ câu nuôi         Jiāgē      家
12           bồ câu viễn khách, bồ câu rừng  Lǚxínggē              旅行
13           bồ nông               Tíhú       鹈鹕
14           bồng chanh, bói cá sông                Pǔtōng cuìniǎo  普通翠
15           bồng chanh rừng              Bāntóu dàcuìniǎo             斑大翠
16           chào mào            Hóng’ěrbēi        
17           chèo bẻo             Juǎnwèiniǎo       卷尾
18           chào bẻo bờm   Fàguàn juǎnwěiniǎo       冠卷尾
19           chìa vôi Jílíng      鹡鸰
20           chích bông bụng/đầu vàng           Jīntóu féngyèyīng            金头缝
21           chích bông đuôi dài         Chángwěi féngyèyīng   
22           chích chòe           Quèqú  鹊鸲
23           chích chòe lửa, chích chòe đuôi trắng      Báiyāo quèqú    白腰鹊鸲
24           chiền chiện đồng hung  Zōngshànwěiyīng             棕扇尾
25           chiền chiện đồng vàng   Jīntóu shànwěiyīng         金扇尾
26           chim      Fēiqín   
27           chim bồ câu        Gēzi      
28           chim cánh cụt    Qǐ'é        企
29           chim cắt               Sǔn        隼
30           chim chích           Yīng       
31           chim choi choi    Héng (niǎo)       
32           chim cổ đỏ          Zhīgēngniǎo       知更
33           chim cốc               Lúcí        鸬鹚
34           chim công            Kǒngquè              孔雀
35           chim cu gáy         Bānjiū   斑
36           chim cuốc            Kǔ’èniǎo              苦恶鸟
37           chim cút               Ānchún                鹌鹑
38           chim đa đa, gà gô             Zhègū   鹧鸪
39           chim đại bàng    Diāo       雕
40           chim đàn lia, chim thiên cầm       Qínniǎo                琴
41           chim đầu rìu       Dàishèngniǎo     戴胜鸟
42           chim dodo           Dūdūniǎo, gūgē                渡渡、孤
43           chim én                Hèyǔyàn              褐雨燕
44           chim gõ kiến       Zhuómùniǎo      啄木
45           chim họa mi        Huàméi                画眉
46           chim hoang dã, chim rừng            Yěqín     野禽
47           chim hoàng yến                Jīnsīquè                金
48           chim hoét            Hēiniǎo 黑
49           chim hồng hạc   Huǒlièniǎo          火烈
50           chim kền kền     Tūyīng   秃鹰
51           chim kiwi             Yùtuó, jīwéiniǎo               鹬鸵、几维鸟
52           chim kiwi             Wúyìniǎo             无翼
53           chim mai hoa     Hóngméihuāquè              梅花雀
54           chim mòng biển                Hǎi'ōu   海
55           chim nhàn           Yàn’ōu  燕
56           chim nhạn           Yàn         雁
57           chim ruồi, chim ong         Fēngniǎo             蜂
58           chim ruồi khổng lồ           Jùfēngniǎo          巨蜂
59           chim sáo              Bāgē      八哥
60           chim thiên đường            Jílèniǎo, fēngniǎo             极乐鸟风鸟
61           chim sáo đá        Yànbāgē               燕八哥
62           chim sâu              Zhuóhuāniǎo     啄花
63           chim sẻ Máquè 麻雀
64           chim sẻ đất, chim sẻ đồng            Wū        
65           chim sẻ ngô        Shānquè              山雀
66           chim sẻ thông    Huángquè           黄雀
67           chim sẻ ức đỏ    Hóngfù huīquè  腹灰雀
68           chim te te            Màijī      麦
69           chim hồng tước                Jiāoliáo 鹪鹩
70           chim trả, bói cá  Cuìniǎo 翠
71           chim ưng             Yīng       
72           chim sơn ca, vân tước    Yúnquè                云雀
73           chim vàng anh   Huánglí 黄
74           chim yến              Yǔyàn    雨燕
75           cò lạo xám           Rǔbáiguàn           乳白
76           cò lửa    Huángxiǎolù       黄小
77           cò ma    Niúbèilù               牛背
78           cò nhạn, cò ốc   Qiánzuǐguàn      
79           cò thìa   Pílù         琵
80           cò trắng                Báilù      白
81           cò xanh                Lǜlù        绿鹭
82           cốc biển               Jūnjiànniǎo         军舰鸟
83           cốc đế   Pǔtōng lúcí          普通鸬鹚
84           cốc đen                Xiǎolúcí 小鸬鹚
85           cu cu      Bùgǔniǎo             布谷
86           cu gáy   Bānjiū   斑
87           cu luồng               Lǜchī jīnjiū           绿痴金
88           cu ngói  Huǒbānjiū           火斑
89           cu sen   Shānbānjiū         山斑
90           cú lợn    Cǎoxiāo                草
91           cú mèo Māotóuyīng       猫头鹰
92           cú muỗi                Yèyīng   夜
93           cú vọ     Xiūliú     鸺鹠
94           cú vọ mặt trắng Lǐngxiūliú             领鸺鹠
95           cun cút Sānzhǐchún         三趾
96           dạ oanh                Yèyīng   夜
97           diệc lửa                Cǎolù     草
98           diệc xám              Cānglù  苍鹭
99           diều cá  Yúdiāo 
100         diều hâu              Hēiyuān               黑
101         diều hoa              Dàguànjiù            大冠
102         diều lửa                Lìyuān   栗
103         diều mướp         Báiwěiyào           白尾
104         dô nách xám      Huīyànhéng        灰燕
105         dù dì      Yú xiāo  渔鸮
106         đà điểu Tuóniǎo                鸵鸟
107         đà điểu châu Mỹ               Měizhōu tuóniǎo             美洲鸵鸟
108         đà điều châu Phi               Fēizhōu tuóniǎo               非洲鸵鸟
109         đà điểu châu Úc                Àozhōu tuóniǎo                澳洲鸵鸟
110         đà điểu đầu mào              Hètuó, shíhuǒjī 鹤鸵,食火
111         gà đồng, cúm núm           Hēishuǐjī               黑水
112         gà lôi hồng tía    Dàishìxián            戴氏
113         gà lôi lam mào đen          Huángxián           皇
114         gà lôi lam mào trắng        Àishìxián             
115         gà lôi nước          Shuǐzhì  水雉
116         gà lôi trắng          Báixián  白
117         gà nước                Yāngjī    秧
118         gà so cổ hung     Chéngjǐng shānzhègū     橙鹧鸪
119         gà tây    Huǒjī     火
120         gà tiền mặt đỏ   Yǎnbān kǒngquèzhì        眼斑孔雀雉
121         gà tiền mặt vàng, gà tiền xám     Huīkǒngquèzhì  灰孔雀雉
122         gia cầm Jiāqín     家禽
123         già đẫy Java        Tūguàn 禿
124         già đẫy lớn          Dàtūguàn            大禿
125         giẻ cùi   Hóngzuǐ lánquè 蓝鹊
126         gõ kiến đầu đỏ, gõ kiến xanh cổ đỏ          Hóngjǐng zhuómùniǎo    红颈啄木
127         gõ kiến nhỏ bụng hung  Zōngfù zhuómùniǎo       棕腹啄木
128         hạc         Hè         
129         hạc cổ trắng        Báijǐngguàn         白颈鹳
130         hạc đen                Hēiguàn               黑
131         hạc trắng             Báiguàn                白
132         hoàng yến           Báiyùniǎo, jīnsīquè          白玉,金
133         phượng hoàng đất          Shuāngjiǎo xīniǎo             双角犀
134         kền kền                Tūjiù      秃鹫
135         kền kên khoang cổ, thần ưng Andes       Āndìsītūyīng       安地斯秃鹰
136         khướu đầu đen Hēiguān zàoméi                黑冠噪
137         khướu đuôi đỏ  Chìwěi zàoméi   赤尾噪
138         khướu mỏ dài, họa mi mỏ dài     Duǎnwěiméi      短尾
139         khướu mun        Wūsuìméi           
140         khướu vằn đầu đen        Hēiguān bānchìméi         黑冠斑翅
141         loài chim biết hót             Míngqín              
142         loài chim di cư    Hòuniǎo               候
143         loài chim dữ        Měngqín              猛禽
144         lồng chim             Niǎolóng              鸟笼
145         mòng biển          Ōu         
146         mòng két             Lǜchìyā 绿
147         mòng két mày trắng       Báiméiyā              白眉
148         ngan cánh trắng                Báiyì mùyā          白翼木
149         nhạn hông trắng Xiberi  Báiyàoyàn           白腰燕
150         niệc mỏ vằn        Huāguān zhòukuī xīniǎo                花冠盔犀
151         niệc nâu               Báihóu xīniǎo     白喉犀
152         ó cá, ưng biển    È, yúyīng              鱼鹰
153         ô tác      Bǎo       
154         quạ đen               Wūyā    乌鸦
155         quạ khoang        Báijǐngyā              白颈鸦
156         quắm cánh xanh, cò quắm vai trắng         Báijiān hēihuán 白肩黑
157         quắm lớn, cò quắm lớn Dàhuán                大
158         rẽ gà      Qiūyù    丘
159         rẽ giun lớn, rẽ giun gỗ    Línshāzhì              林沙雉
160         rẽ giun nhỏ         Jīyù       
161         rẽ giun thường  Tiányù   田
162         rồng rộc               Zhībùniǎo           
163         sáo đá đầu trắng               Sīguāng liángniǎo             光椋
164         sáo mỏ vàng       Bāgē      八哥
165         sáo nâu                Jiābāgē 家八哥
166         sếu đầu đỏ          Chìjǐnghè             赤颈鹤
167         sơn ca   Bǎilíngniǎo, yúnquè        百灵,云雀
168         thiên đường đuôi phướn              Shòudàiniǎo       寿带鸟
169         thiên nga             Tiān'é    天
170         thiên nga đen    Hēitiān'é              黑天
171         tìm vịt   Bāshēng dùjuān               八声杜
172         trĩ            Zhì          雉
173         trĩ đỏ     Huánjǐngzhì        环颈
174         trĩ sao    Guànyǔzhì          冠羽雉
175         tu hu     Zàojuān                噪
176         uyên ương          Yuānyāng            鸳鸯
177         vạc         Yèlù       夜
178         vẹt         Yīnggē, yīngwǔ  哥,鹦鹉
179         vẹt đầu hồng     Huātóu yīngwǔ 花头鹦鹉
180         vẹt đầu xám       Huītóu yīngwǔ   灰头鹦鹉
181         vẹt đuôi dài        Chángwěi yīngwǔ            鹦鹉
182         vẹt lùn  Duǎnwěi yīngwǔ              短尾鹦鹉
183         vẹt mào               Jīwěi yīngwǔ      鹦鹉
184         vẹt ngực đỏ        Fēixiōng yīngwǔ               鹦鹉
185         vịt trời   Yěyā      野
186         xít, trích                Zǐshuǐjī  紫水
187         yến cằm trắng   Xiǎobáiyāo yǔyàn             小白腰雨燕
188         yến cọ   Zōngyǔyàn          棕雨燕
189         yến đuôi nhọn họng trắng            Báihóu zhēnwěi yǔyàn  白喉尾雨燕
190         yến đuôi nhọn lưng bạc Báibèi zhēnwěi yǔyàn    白背尾雨燕
191         yến hàng             Zhǎowā jīnsīyàn                爪哇金
192         yến hông trắng Báiyào yǔyàn     白腰雨燕

193         yểng      Liáogē  

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.