Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ LĨNH VỰC DẦU KHÍ- MỎ THAN

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ LĨNH VỰC DẦU KHÍ- MỎ THAN1              Áp lực thẩm thấu             渗透           shèntòu yālì
2              Áp suất vỉa dầu 油层压           yóucéng yālì
3              Bàn quay             转盘     zhuànpán
4              Bảng điều khiển thiết bị tách       分离器控制                fēnlí qì kòngzhì pán
5              Barit       重晶石                zhòng jīng shí
6              Bể bùn  泥                níjiāng chí
7              Bể chứa hình cầu              球形罐                qiúxíng guàn
8              Bể chứa nhiên liệu phản lực        汽燃料罐     pēn qì ránliào guàn
9              Bể dầu, két dầu                油罐     yóu guàn
10           Bể nước muối    水罐                yánshuǐ guàn
11           Bể tách dầu        隔油池                gé yóu chí
12           Bến tàu chở dầu               油轮码头           yóulún mǎtóu
13           Bình chứa khí nén            压缩空气                yāsuō kōngqì chú guàn
14           Bộ đun nước      水器                rèshuǐqì
15           Bộ lọc dầu diezen             柴油过滤     cháiyóu guòlǜ qì
16           Bộ nâng                升降机                shēngjiàngjī
17           Bộ ròng rọc cố định         天     tiān chē
18           Bộ ròng rọc động, puli di động    游           yóu dòng huáchē
19           Bộ xúc tác cải tiến, thiết bị reforming xúc tác       催化重整装置                cuīhuà chóng zhěng zhuāngzhì
20           Boong chính       主甲板                zhǔ jiǎbǎn
21           Boong dưới        下甲板                xià jiǎbǎn
22           Boong giữa         中甲板                zhōng jiǎbǎn
23           Boong trên         上甲板                shàng jiǎbǎn
24           Boong trực thăng             直升机甲板     zhíshēngjī jiǎbǎn
25           Bơm trám xi măng áp suất cao   高注水泥                gāoyā zhùshuǐní bèng
26           Bồn chứa, thùng chứa, bể chứa      chú guàn
27           Bồn chứa xi măng            水泥           shuǐní chú guàn
28           Bồn dầu diezen, bể dầu diezen  柴油罐                cháiyóu guàn
29           Bồn nước uống 用水罐           yǐnyòng shuǐ guàn
30           Bồn trầm tích, bể trầm tích          沉盆地           chénjī péndì
31           Bùn        泥     níjiāng
32           Buồng điều khiển             控制室                kòngzhì shì
33           Carbon hóa ở nhiệt độ thấp        低温碳化           dīwēn tànhuà
34           Carota địa chấn giếng khoan, sự thông giếng       井下爆炸           jǐngxià bàozhà
35           Cát dầu 油砂     yóu shā
36           Cặn đầu                油渣     yóu zhā
37           Cần dẫn động vuông       方                fāng zuān gǎn
38           Cần hút (cần bơm)          抽油杆()  chōu yóu gān (bèng gān)
39           Cần khoan                zuān gǎn
40           Cấu tạo chứa dầu             油构造           chú yóu gòuzào
41           Cấu trúc dưới, cấu trúc móng      底部           dǐbù jiégòu
42           Chiết xuất           提取     tíqǔ
43           Chiết xuất chất thơm     芳抽提           fāngtīng chōu tí
44           Chòi khoan, tháp khoan                井架     jǐngjià
45           Chứa dầu                  chǔ yóu
46           Chưng cất phân đoạn     分     fēnliú
47           (Công nghệ) platforming              重整                bó chóng zhěng
48           Công trường      工     gōngchǎng
49           Công trường khoan         井     jǐng chǎng
50           Craking 裂化     lièhuà
51           Craking nhiệt     裂化                rè lièhuà
52           Craking nhiệt độ cao       高温裂化           gāowēn lièhuà
53           Dầu mỏ                石油     shíyóu
54           Dầu nhờn            滑油                rùnhuá yóu
55           Dụng cụ khoan       zuàn jù
56           Dụng cụ nạo ống dẫn dầu             刮管器                guā guǎn qì
57           đá phiến dầu      油, 含油        yóu yè yán, hányóu yè yán
58           Điểm ngưng       凝点     níng diǎn
59           Độ khoan sâu          jìnchǐ
60           Động cơ               发动                fādòngjī
61           Đuốc dầu khí      天然气火炬     tiānránqì huǒjù
62           Đường ống dẫn 管道     guǎndào
63           Đường ống dẫn dầu chính            汕管干线           shàn guǎn gànxiàn
64           Đường ống dẫn dầu nhánh          汕管支线           shàn guǎn zhīxiàn
65           Giá đỡ ống          管架     guǎn jià
66           Giàn khoan trên biển, giàn khoan xa bờ 海上平台           hǎishàng píngtái
67           Giềng bỏ                   fèi jǐng
68           Giếng cạn            干井     gān jǐng
69           Giếng dầu           油井     yóujǐng
70           Giếng dầu sản lượng thấp            低                dīchǎn jǐng
71           Giếng hút dầu   抽油井                chōu yóujǐng
72           Giếng khai thác 生                shēngchǎn jǐng
73           Giếng khai thác vét              pín jǐng
74           Giếng khoan           zuǎnjǐng
75           Giếng khoan mới             新                xīn gǔ jǐng
76           Giếng phun dầu                油井                pēn yóujǐng
77           Giếng thăm dò  探井     tànjǐng
78           Giếng thang máy              升降机井           shēngjiàngjī jǐng
79           Giếng tự phun   自                zì pēn jǐng
80           Hàm lượng lưu huỳnh    含硫量                hán liú liàng
81           Hydro hóa           加     jiā qīng
82           Khả năng luyện dầu        油能力           liànyóu nénglì
83           Khai thác              开采     kāicǎi
84           Khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift               气采汕           qì jǔ cǎi shàn
85           Khay dằu, máng dầu       油滴                yóu dī pán
86           Khí tự nhiên       天然气                tiānránqì
87           Kho dầu thỏ       原油                yuányóu kù
88           Kho vật liệu        材料仓库, 物料        cáiliào cāngkù, wùliào kù
89           Khoan dầu ngoài khơi    海上           hǎishàng zuāntàn
90           Khoan lấy lõi       取芯钻进           qǔ xīn zuàn jìn
91           Làm sạch, lọc sạch, tinh chế              jìnghuà
92           Lắp đặt đường ống          敷线           fūshè guǎnxiàn
93           Lò chưng cất ống              管式蒸     guǎn shì zhēngliú fǔ
94           Lò cracking          裂化炉                lièhuà lú
95           Lò gia nhiệt dầu                石油加     shíyóu jiārè lú
96           Lò oxy hóa          氧化炉                yǎnghuà lú
97           Lõi khoan, lõi      岩心     yánxīn
98           Mạch dầu            油泉     yóu quán
99           Máy bơm bùn khoan      泥浆泵                níjiāng bèng
100         Máy đo địa chấn               地震                dìzhèn yí
101         Máy đo độ nghiêng                         cè xié yí
102         Máy đo tỉ trọng khí          气体比重     qìtǐ bǐzhòng jì
103         Máy đo trọng lực              重力                zhònglì yí
104         Máy đo từ           磁力                cílì yí
105         Máy khoan              gǔ jī
106         Máy làm lạnh khí              气体冷却器     qìtǐ lěngquè qì
107         Máy móc khoan                井机械           zuǎnjǐng jīxiè
108         Máy nén khí       空气压缩     kōngqì yāsuō jī
109         Máy nén, máy nén khí   压缩                yāsuō jī
110         Máy trục kiểu xoay          旋式起重机                xuánzhuǎn shì qǐzhòngjī
111         Mặt tiếp xúc dầu - khí    油气界面           yóuqì jièmiàn
112         Mẫu lõi, mẫu lõi khoan  砂     shā yàng
113         Miệng giếng       井口     jǐngkǒu
114         Mỏ dầu                油藏     yóu zàng
115         Mỏ dầu xa bờ    海上油田           hǎishàng yóutián
116         Móc lớn               大     dà gōu
117         Mũi khoan          钻头     zuàntóu
118         Mũi khoan đá    岩石钻头           yánshí zuàntóu
119         Mũi khoan đuôi cá           钻头           yú wěi zuàntóu
120         Mùi khoan lấy mẫu, mũi khoan lấy lõi, mùi khoan lõi        取芯钻头, 岩心钻头   qǔ xīn zuàntóu, yánxīn zuàntóu
121         Mực nước biển, mặt biển             海平面                hǎi píngmiàn
122         Nền móng tháp khoan   井架底座           jǐngjià dǐzuò
123         Nhà máy hóa dầu             油化工                yóu huàgōng
124         Nhà máy lọc dầu               油厂                liànyóu chǎng
125         Nhật ký khoan   记录           zuǎnjǐng jìlù
126         Nồi chưng cất, thùng cất               蒸                zhēngliú fǔ
127         Ống bùn               泥                níjiāng guǎn
128         Ống dẫn dầu      油管                shūyóuguǎn
129         Ống đẫn khí, ống thông khí          气管     qìguǎn
130         Ống dẻo quay    旋     xuánzhuǎn níjiāng guǎn
131         Ống đứng                 shù guǎn
132         Ống lót, ống chống, ống vách lỗ khoan   套管     tào guǎn
133         Ống xả khí máy phát điện             发电机徘气装置           fādiànjī pái qì zhuāngzhì
134         Ống xả khí, ống thoát khí              排气管                pái qì guǎn
135         Oxy hóa               氧化     yǎnghuà
136         Phun (dầu khỉ)  井     jǐngpēn
137         Phun khí              气     qì pēn
138         (Phương phảp) hydroforming    重整                qīng chóng zhěng
139         Pit-tông trụ         柱塞     zhù sāi
140         Polyme hóa, hóa dầu     聚合     jùhé
141         Quy trình xử lí dầu thô   原油加工流程                yuányóu jiāgōng liúchéng
142         Sàn khoan           探平台           zuāntàn píngtái
143         Sản phẩm dầu khí            石油           shíyóu chǎnpǐn
144         Sàn thao tác       工作平台           gōngzuò píngtái
145         Sản xuất dầu thô              原油生           yuányóu shēngchǎn
146         Bơm nước           注水     zhù shuǐ
147         Sự khoan dầu    石油           shíyóu zuāntàn
148         Sự phân giải hydrocarbon             的分解           qīng de fēnjiě
149         Tác dụng nhũ tương hóa               乳化作用           rǔhuà zuòyòng
150         Tác dụng tách nhũ           脱乳作用           tuō rǔ zuòyòng
151         Tác dụng xúc tác               催化作用           cuīhuà zuòyòng
152         Tách atphan       脱                tuō lìqīng
153         Tách hydro          脱     tuō qīng
154         Tách khí                脱气     tuō qì
155         Tách lưu huỳnh 脱硫     tuōliú
156         Tách nước           脱水     tuōshuǐ
157         Tách nước khỏi dầu thô 原油脱水           yuányóu tuōshuǐ
158         Tách parafin       脱蜡     tuō là
159         Tách parafin, cô đặc (dầu thô)    脱蜡     tuō là
160         Tầng chứa dầu   含油                hányóucéng
161         Tầng dầu, vỉa dầu             油     yóu céng
162         Tháp bốc hơi      蒸                zhēngfā tǎ
163         Tháp chiết           提取塔                tíqǔ tǎ
164         Tháp chưng cất 蒸                zhēngliú tǎ
165         Tháp chưng cất chân không         真空分     zhēnkōng fēnliú tǎ
166         Tháp hóa lỏng    流化塔                liú huà tǎ
167         Tháp làm sạch    化塔                jìnghuà tǎ
168         Tháp phản ứng  反                fǎnyìng tǎ
169         Thăm dò, khảo sát           勘探     kāntàn
170         Thăm dò/ kháo sát địa hóa           地球化学勘探                dìqiú huàxué kāntàn
171         Thăm dò/ khảo sát địa vật lý        地球物理勘探                dìqiú wùlǐ kàn tàn
172         Thềm lục địa       大                dàlùjià
173         Thiết bị bão hòa                和器                bǎo hé qì
174         Thiết bị chân không         真空设备           zhēnkōng shèbèi
175         Thiết bị chống phun dầu               防                fáng pēn qì
176         Thiết bị chưng cất            蒸装置           zhēngliú zhuāngzhì
177         Thiết bị cracking xúc tác 催化裂解装置                cuīhuà lièjiě zhuāngzhì
178         Thiết bị giảm áp                减压设备           jiǎn yā shèbèi
179         Thiết bị khoan   设备           zuǎnjǐng shèbèi
180         Thiết bị khử mặn nước biến        海水淡化设备                hǎishuǐ dànhuà shèbèi
181         Thiết bị khử/ tách lưu huỳnh       脱硫装置           tuōliú zhuāngzhì
182         Thiết bị khử/ tách nước 水分离器           shuǐfèn lí qì
183         Thiết bị lọc dầu  设备           liànyóu shèbèi
184         Thiết bị ngưng tụ              冷凝器                lěngníng qì
185         Thiết bị reforming            重整装置           chóng zhěng zhuāngzhì
186         Thiết bị tách dầu - khí     油汽分离器     yóuqì fēnlí qì
187         Thiết bị tách khí                气体分离器, 气体分离装置   qìtǐ fēnlí qì, qìtǐ fēnlí zhuāngzhì
188         Thiết bị tách parafin        脱腊装置           tuō là zhuāngzhì
189         Thiết bị tra dầu nhỏ giọt, vịt dầu nhỏ giọt              滴油器                dī yóu qì
190         Thu gom vận chuyến dầu             集                jí shū yóu
191         Thu gom vận chuyển khí               集                jí shū qì
192         Tỉ lệ dầu - khí      气油比                qìyóu bǐ
193         Tính thấm thấu 渗透性                shèntòu xìng
194         Tốc độ khoan giếng         井速度           zuǎnjǐng sùdù
195         Tổng hợp             合成     héchéng
196         Tời nâng               绞车     jiǎochē
197         Trạm bơm                bèng zhàn
198         Trạm bơm dầu thô          原油           yuányóubèng fáng
199         Trạm liên hợp    合站                liánhé zhàn
200         Trạm phát điện 发电                fādiàn zhàn
201         Trạm tăng áp      增                zēng yā zhàn
202         Trầm tích biển   海相沉           hǎi xiàng chénjī
203         Trầm tích lục địa                相沉           lù xiàng chénjī
204         Trữ lượng có thế khai thác           可采           kě cǎi chúliàng
205         Trữ lượng dầu   油量                chú yóu liáng
206         Tài liệu địa chất 地质资           dìzhí zīliào
207         Tài liệu khoa học               科学           kēxué zīliào
208         Tự phun               自     zì pēn
209         Tướng biển         海相     hǎi xiàng
210         Tướng lục địa          lù xiàng
211         Tướng tam giác châu      三角洲相           sānjiǎozhōu xiàng
212         Vết lộ    苗露           kuàng miáo lùtóu
213         Vết lộ dầu           油苗     yóu miáo
214         Vết lộ dầu khí    油气苗                yóu qì miáo
215         Vòi xoay               旋转龙头           xuánzhuǎn lóngtóu
216         Vòng chắn dầu  填枓盒                tián dǒu hé
217         Xe bồn chở dầu                油罐汽           yóu guàn qìchē
218         Xử lý dầu thô     原有           yuán yǒu chǔlǐ
219         Acrylonitrile        丙烯腈                bǐngxī jīng
220         Anđêhit (aldehyde)                   quán
221         Axêtan đêhit (acetaldehyde), ethanal    乙     yǐ quán
222         Axêtilen (acetylene), khí đá        乙炔     yǐquē
223         Axêton (acetone)            丙     bǐngtóng
224         Benzene              苯           běn
225         Butađien (butadiene)    丁二                dīng èr xī
226         Butylene              丁     dīng xī
227         Dầu bay hơi        挥发                huīfǎyóu
228         Dầu cặn, dầu thải             残油     cán yóu
229         Dầu cốc, nhựa than đá   煤焦油                méi jiāoyóu
230         Dầu diezen (diezen)       柴油     cháiyóu
231         Dầu gốc atphan 青基石油     lìqīng jī shíyóu
232         Dầu gốc parafin 石腊吉石油     shílà jí shíyóu
233         Dầu hòa tan        溶解油                róngjiě yóu
234         Dầu hỏa, dầu lửa              煤油     méiyóu
235         Dầu máy              机油     jīyóu
236         Dầu mỏ                石油     shíyóu
237         Dầu nặng, dầu mazut     重油     zhòngyóu
238         Dầu nhiên liệu   燃料油                ránliào yóu
239         Dầu nhiên liệu nặng        重燃料油           chóng ránliào yóu
240         Dầu nhiên liệu nhẹ          燃料油           qīng ránliào yóu
241         Dầu nhờn            滑油                rùnhuá yóu
242         Dầu phanh          制器油           zhìdòngqìyóu
243         Dầu thô                原油     yuán yóu
244         Dầu trục ống sợi               子油                dìng zǐ yóu
245         Dầu xi lanh          汽缸油                qìgāng yóu
246         Êtan (ethane)    乙     yǐ wán
247         Êtilamin (ethylamine)     乙胺     yǐ àn
248         Êtylen (ethylene)             乙     yǐxī
249         Êtylen oxit (ethylene oxide)        乙化氧           yǐxī huà yǎng
250         Fomandehyt (formaldehyde)     甲     jiǎquán
251         Glycol    乙二醇                yǐ èr chún
252         Hắc ín, nhựa đường, atfan (asphalt)             lìqīng
253         Khí cracking        裂化气                lièhuà qì
254         Khí dầu mỏ hóa lỏng       液化石油气     yèhuà shíyóu qì
255         Khí đốt  燃料气                ránliào qì
256         Khí hóa lỏng       液化气                yèhuà qì
257         Metan  甲     jiǎwán
258         Metylbenzen, toluen     甲苯     jiǎběn
259         Mỡ khoáng              kuàng zhī
260         Muội than, bồ hóng        炭黑     tàn hēi
261         Nhiên liệu máy bay         航空燃油           hángkōng rányóu
262         Parafin (paraffin)             石蜡     shí là
263         Propylen (propylene)    丙     bǐngxī
264         Rượu cồn, ancol (alcohol)             乙醇     yǐchún
265         Sáp, parafin        蜡           là
266         Sterol    固醇, 甾醇        gù chún, zāichún
267         Styren (styrene)               苯乙稀                běn yǐ xī
268         Than cốc dầu mỏ              石油焦                shíyóu jiāo
269         Vazơlin (vaseline)            凡士林                fánshìlín
270         Xăng cao cấp      优质汽油           yōuzhì qìyóu
271         Xăng chống nổ  抗爆汽油           kàng bào qìyóu
272         Xăng máy bay    航空汽油           hángkōng qìyóu
273         Xăng nhân tạo   人造汽油           rénzào qìyóu
274         Xăng pha oxy, xăng oxygen         加氧汽油           jiā yǎng qìyóu
275         Xăng thông thường         普通汽油           pǔtōng qì yóu
276         Xăng, dầu xăng 汽油     qì yóu
277         Bãi khai thác       采     cǎi chǎng
278         Băng chuyền, băng tải    皮     pídài yùnshūjī
279         Búa hơi 风镐     fēng gǎo
280         Bùn quặng          矿浆,         kuàngjiāng, kuàng ní
281         Cấu tạo dưới đất              地下构造           dìxià gòuzào
282         Chiếu sáng          照明     zhàomíng
283         Cột chống            支柱     zhīzhù
284         Cột chống bằng kim loại                金属支柱           jīnshǔ zhīzhù
285         Cuốc chim                      gǎo
286         Đãi quặng            洗     xǐ xuǎn
287         Đào hầm, khoét hầm      掘     juéjìn
288         Đào khoét           割     gē jìn
289         Đáy giếng            井底     jǐng dǐ
290         Đầu máy chạy ăcquy       池机           diànchí jīchē
291         Đầu máy chạy điện                          diàn jī chē
292         Đèn mỏ                     kuàngdēng
293         Đổ sụp, sụp lở   塌落     tā luò
294         Độ dày vỉa quặng              矿层厚度           kuàngcéng hòudù
295         Độ dốc của vỉa   矿层倾           kuàngcéng qīngxié
296         Đội thăm dò địa chất       地勘探     dìzhí kāntàn duì
297         Đường cáp trên không, đường cáp treo 架空索道           jiàkōng suǒdào
298         Đường hầm        坑道     kēngdào
299         Đường hầm khai thác     开拓巷道           kāità hàngdào
300         Đường hâm ngang           平巷     píng xiàng
301         Gạch xỉ 渣石                kuàngzhā shí
302         Gàu xúc máy, xẻng máy                                dònglì chǎn
303         Giá đỡ   支架     zhījià
304         Giá trị nhiệt, nhiệt trị      热值     rè zhí
305         Giếng chính        主井     zhǔ jǐng
306         Giếng đứng        立井     lìjǐng
307         Giếng ngầm, giếng mù   暗井     àn jǐng
308         Giếng nghiêng   斜井     xié jǐng
309         Giếng phụ           副井     fù jǐng
310         Giếng thông gió                     fēng jǐng
311         Giếng tiêu nước               排水井                páishuǐ jǐng
312         Goòng mở, goòng hầm lò             矿车     kuàng chē
313         Gương lò             工作面                gōngzuò miàn
314         Hàm lượng carbon           炭分     tàn fēn
315         Hàm lượng lưu huỳnh    硫分     liú fēn
316         Hàm lượng nước              水分     shuǐ fèn
317         Hàm lượng sắt trong quặng         石含     kuàngshí hán tiě liàng
318         Hàm lượng tro   灰分     huīfèn
319         Hệ thống thông gió         通           tōngfēng xìtǒng
320         Hiệu suất đào hầm          掘效率           juéjìn xiàolǜ
321         Hóa học vô cơ    物化学           kuàngwù huàxué
322         Khai mỏ                开     kāikuàng
323         Khai thác              开拓     kāità
324         Khai thác hầm lò               地下开采           dìxià kāicǎi
325         Khai thác lại        回采     huícǎi
326         khai thác mỏ thủy lực     水力采           shuǐlì cǎikuàng
327         Khai thác quặng                采     cǎikuàng
328         Khảo sát, thăm dò           普     pǔchá
329         Khí mêtan           沼气     zhǎoqì
330         Khoan điện         电钻     diànzuàn
331         Khoan gió, khoan khí nén             风钻     fēngzuàn
332         Khoan lỗ              打眼     dǎyǎn
333         Khoáng sản         矿产     kuàngchǎn
334         Khoáng tướng học           相学                kuàng xiàng xué
335         Khoáng vật              kuàngwù
336         Khoáng vật học 物学                kuàngwù xué
337         Khu mỏ khai thác             开拓           kāità kuàngqū
338         Khu vực mỏ hoạt động, mỏ đang khai thác           内工作区     kuàng nèi gōngzuò qū
339         Khu vực sập mỏ                冒                màodǐng qū
340         Lò vào mỏ, lò bằng          平峒     píng dòng
341         Lỗ, hỗ, hầm        坑           kēng
342         Mạch khoáng, mạch quặng               kuàngmài
343         Mái via       dǐngbǎn
344         Máy đào đất       掘土机                jué tǔ jī
345         Máy đào lò          掘                juéjìn jī
346         Máy khoan đá   岩机                záoyánjī
347         Máy khoan lỗ     孔机, 眼机              zuǎn kǒng jī, zuān yǎn jī
348         Máy xép dỡ tự động, máy tải tự động     自     zìdòng zhuāngzǎi jī
349         Máy xúc bánh xích           履挖掘机     lǚdài wājué jī
350         Máy xúc bước   步式挖掘机                màibù shì wājué jī
351         Mêtan  甲     jiǎwán
352         Miệng giếng       井口     jǐngkǒu
353         Mỏ                    kuàng
354         Mỏ dưới biển    海底                hǎidǐ kuàng
355         Mỏ khai thác giếng đứng              井开采     shùjǐng kāicǎi kuàng
356         Mỏ khai thác ngầm, mỏ khai thác hầm lò               地下开采     dìxià kāicǎi kuàng
357         Mỏ kim loại         金属                jīnshǔ kuàng
358         Mỏ lộ thiên         露天                lùtiān kuàng
359         Nâng lên              提升     tíshēng
360         Nghiền nát          磨碎     mó suì
361         Nhà máy nung kết (quặng)          烧结                shāojié chǎng
362         Nhà máy tuyển khoáng 选矿                xuǎnkuàng chǎng
363         Nhà máy tuyển từ           磁                cí xuǎn chǎng
364         Nhiệt độ mỏ       山温度           kuàngshān wēndù
365         Niên hạn sử dụng            使用年限           shǐyòng niánxiàn
366         Nóc mạch quặng                              kuàngmài dǐng
367         Nổ khí mêtan     沼气爆炸           zhǎoqì bàozhà
368         Nổ tung                爆破     bàopò
369         Nước bùn            泥水                kuàng níshuǐ
370         Ống thông gió chung      通风总           tōngfēng zǒngguǎn
371         Phá vụn                破碎     pòsuì
372         Phối liệu quặng 石配料           kuàngshí pèiliào
373         Phương (của) vỉa              矿层走向, 矿层方向   kuàngcéng zǒuxiàng, kuàngcéng fāngxiàng
374         Phương pháp đào mái   部掘     dǐngbù jué jìn fǎ
375         Phương pháp khai thác hầm lò   地下开采法     dìxià kāicǎi fǎ
376         Phương pháp khai thác phân tầng            分开采法     fēn céng kāicǎi fǎ
377         Phương pháp khai thác thủy lực                水力开采法     shuǐlì kāicǎi fǎ
378         Phương pháp nổ mìn     空心爆炸法     kōngxīn bàozhà fǎ
379         Phương pháp tuyển nổi                浮游选矿     fúyóu xuǎnkuàng fǎ
380         Phương pháp tuyển tĩnh điện    静电选矿     jìngdiàn xuǎnkuàng fǎ
381         Phương pháp tuyển trọng lực    重力选矿     zhònglì xuǎnkuàng fǎ
382         Phương pháp tuyển từ  磁力选矿     cílì xuǎnkuàng fǎ
383         Phương pháp tuyển từ ướt         湿法磁     shī fǎ cí xuǎn fǎ
384         Quản lý mái vỉa  板管理           dǐngbǎn guǎnlǐ
385         Quặng        kuàngshí
386         Quặng giàu         富                fù kuàngshí
387         Quặng nghèo     贫矿                pín kuàngshí
388         Quặng sắt            铁矿                tiě kuàngshí
389         Sàng quặng         筛选     shāixuǎn
390         Sập hầm mỏ       冒     màodǐng
391         Sơ đồ vỉa quặng                矿层图                kuàngcéng tú
392         Sự cố mỏ             山事故           kuàngshān shìgù
393         Sự cố sập hầm mỏ           冒事故           màodǐng shìgù
394         Sự khí hóa           气化     qì huà
395         Sự phân bố vỉa  矿层分布           kuàngcéng fēnbù
396         Sự thông gió mỏ               井通           kuàngjǐng tōngfēng
397         Sụt mái vỉa          板陷落           dǐngbǎn xiànluò
398         Tàu chở quặng  石船                kuàng shí chuán
399         Tầng chứa                           chú jí céng
400         Thành phần bay hơi        挥发                huīfā fēn
401         Tháo gỗ chống lò              回柱     huí zhù
402         Thăm dò                   chákān
403         Thăm dò địa chất              地勘探           dìzhí kāntàn
404         Thăm dò dưới đất            地下勘探           dìxià kāntàn
405         Thân quặng             kuàng tǐ
406         Thiết bị phối liệu               配料器                pèiliào qì
407         Thông gió            通     tōngfēng
408         Thợ mỏ, công nhân mỏ      kuànggōng
409         Thùng lồng (chở người và vật liệu ở mỏ)                箕斗     jī dǒu
410         Thuốc nổ             炸     zhàyào
411         Tỉ lệ khai thác lại                回采率                huícǎi lǜ
412         Tiêu thoát nước                排水     páishuǐ
413         Tính toán phối liệu           配料           pèiliào jìsuàn
414         Tời          绞车     jiǎochē
415         Tời máy                卷                juǎnyángjī
416         Tổn thất trong khai thác                开采           kāicǎi sǔnshī
417         Trữ lượng có thê khai thác           可采           kě cǎi chúliàng
418         Trữ lượng được xác minh             探明           tàn míng chúliàng
419         Trữ lượng triển vọng                 yuǎnjǐng chúliàng
420         Tuổi thọ mỏ        山寿命           kuàngshān shòumìng
421         Tuyển khoáng   精     jīng xuǎn
422         Tuyển nổi thô    粗浮                cū fú xuǎn
423         Tuyển quặng, tuyển khoáng       选矿     xuǎnkuàng
424         Vận chuyển theo đường hầm     大巷运           dà xiàng yùnshū
425         Vòi phụt nước   水采水           shuǐ cǎi shuǐqiāng
426         Xỉ                 kuàngzhā
427         Xi măng xỉ            渣水泥           kuàngzhā shuǐní
428         Xin đóng cửa mỏ              报废           kuàngjǐng bàofèi
429         Bãi than                煤     méi chǎng
430         Băng tải than      运煤机                yùn méi jī
431         Bụi than               煤     méi chén
432         Bùn than              煤泥     méi ní
433         Công nghiệp than            煤炭工           méitàn gōngyè
434         Dầu cốc, nhựa than đá   煤焦油                méi jiāoyóu
435         Đá mạch               煤矸石                méi gānshí
436         Đào hầm than    煤房采掘           méi fáng cǎijué
437         Địa tầng than     煤系地           méi xì dìcéng
438         Gầu than             煤斗     méi dǒu
439         Hố than, hầm than          煤坑     méi kēng
440         Khí than               煤气     méiqì
441         Khoáng sàng than            煤炭沉, 煤藏              méitàn chénjī, méi cáng
442         Lò than 煤窑     méiyáo
443         Mạt than, than cám        煤屑     méi xiè
444         Máy bào than    刨煤机                páo méi jī
445         Máy đánh rạch (than)    截煤机                jié méi jī
446         Máy khai thác than kiểu tang quay           滚简式采煤机                gǔn jiǎn shì cǎi méi jī
447         Máy khai thác than liên hợp        合采煤机     liánhé cǎi méi jī
448         Máy móc vận chuyển     运机械           yùnshū jīxiè
449         Phương pháp phân loại than       媒炭分     méi tàn fēnlèi fǎ
450         Tác dụng than hóa           煤化作用           méihuà zuòyòng
451         Tàu chở than      煤船     méi chuán
452         Than bánh           煤球, 煤        méiqiú, méi bǐng
453         Than béo, than mềm, than bitum             烟煤     yānméi
454         Than bùn             泥煤     ní méi
455         Than cốc              焦煤     jiāoméi
456         Than cốc vụn      碎焦煤                suì jiāoméi
457         Than cục                   kuài méi
458         Than đá                矿产                kuàng chǎn méi
459         Than không khói, than antraxit, than gầy, than cứng        无烟煤, 白煤   wúyānméi, bái méi
460         Than nâu, than non         褐煤     hèméi
461         (Tình trạng) thiếu than, đói than               煤荒     méi huāng
462         Tro than               煤灰     méi huī
463         Vận chuyển than              运煤     yùn méi
464         Vận chuyển than trong hầm lò   井下运煤           jǐngxià yùn méi
465         Vỉa than               煤系, 煤        méi xì, méicéng
466         Vỉa than dày       厚煤                hòu méicéng
467         Xưởng rửa than                洗煤厂                xǐméi chǎng
468         Xưởng tuyển than           煤厂                xuǎn méi chǎng

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.