Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Từ vựng tiếng Hoa chủ đề: CÔNG TY NGOẠI THƯƠNG


STT
Tiếng Việt
Tiếng Trung
Phiên âm
1
Bán ra nước ngoài
wàixiāo
2
Bản kê đòi bồi thường
赔淸单
suǒpéi qīngdān
3
Bạn hàng
贸易伙
màoyì huǒbàn
4
Bảng kê khai hàng hóa trên tàu (manifest)
舱单
cāng dān
5
Báo giá
bàojià
6
Bên bán
màifāng
7
Bên mua
mǎifāng
8
Biên mậu, mậu dịch biên giới
边境贸
biānjìng màoyì
9
Bồi thường
赔偿
péicháng
10
Cảng bốc dỡ, cảng chất hàng
货口
zhuāng huò kǒu'àn
11
Cảng bốc hàng
装运港
zhuāngyùn gǎng
12
Cảng đăng ký (tàu thuyền)
船籍港
chuánjí gǎng
13
Cảng đến
到达港
dàodá gǎng
14
Cảng giao hàng
jiāo huò gǎng
15
Cảng nhập khẩu
进口
jìnkǒu gǎng
16
Cảng theo hiệp ước
约口
tiáoyuē kǒu'àn
17
Cảng thông thương, cảng thương mại
通商口岸
tōngshāng kǒu'àn
18
Cảng tự do
自由港
zìyóugǎng
19
Cảng xuất phát, cảng đi
chūfā gǎng
20
Chấp nhận (hối phiếu)
; 接受
chéngduì; jiēshòu
21
Chất lượng
zhìliàng
22
Chế độ hạn ngạch nhập khẩu
进口限额制
jìnkǒu xiàn'é zhìdù
23
Chế độ hạn ngạch xuất khẩu
出口限额制
chūkǒu xiàn'é zhìdù
24
Chi trả
支付
zhīfù
25
Chi trả bằng đổi hàng
货支
yì huò zhīfù
26
Chi trả bằng tiền mặt
现金支
xiànjīn zhīfù
27
Chi trả bằng tín dụng
信用支付
xìnyòng zhīfù
28
Chỉ số ngoại thương
贸指
wàimào zhǐshù
29
Chiến tranh thương mại (mậu dịch)
贸易战
màoyì zhàn
30
Chứng nhận bảo hiềm
险单;
bǎoxiǎn dān; bǎodān
31
Chứng nhận chất lượng (hàng hóa)
(货物)质证明书
(huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū
32
Chứng nhận xuất xứ
产地证书; 产地证明书
chǎndì zhèngshū; yuán chǎndì zhèngmíng shū
33
Chuyển tiền bằng thư
xìn huì
34
Chuyển tiền qua điện báo
电汇
diànhuì
35
Con đường mậu dịch
贸易途
màoyì tújìng
36
Công ty ngoại thương của huyện
县外贸公
xiàn wàimào gōngsī
37
Công ty ngoại thương của thành phố
市外贸公
shì wàimào gōngsī
38
Công ty ngoại thương của tỉnh
省外贸公
shěng wàimào gōngsī
39
Công ty ngoại thương quốc tế
际贸易公
guójì màoyì gōngsī
40
Công ty xuất nhập khẩu
进出口公
jìn chūkǒu gōngsī
41
Cục kiểm nghiệm hàng hóa
商品检索
shāngpǐn jiǎnsuǒ jú
42
Cục ngoại thương
wàimào jú
43
Danh mục hàng nhập khẩu
进口商品目录
jìnkǒu shāngpǐn mùlù
44
Danh mục hàng xuất khẩu
出口商品目
chūkǒu shāngpǐn mùlù
45
Đại biểu đàm phán
谈判代
tánpàn dàibiǎo
46
Đàm phán giá cả
价格
jiàgé tánpàn
47
Đàm phán mậu dịch
贸易谈
màoyì tánpàn
48
Đặc sản
tè chǎnpǐn
49
Địa điếm giao hàng
货地
jiāo huò dìdiǎn
50
Điều khoản tối huệ quốc
最惠国条款
zuìhuìguó tiáokuǎn
51
Điều kiện mậu dịch
贸易条
màoyì tiáojiàn
52
Định giá
定价
dìngjià
53
Đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại
贸易代表团
màoyì dàibiǎo tuán
54
Doanh nghiệp đại lý
代理商
dàilǐ shāng
55
Doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất
制造商
zhìzào shāng
56
Doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu
出口商
chūkǒu shāng
57
Doanh nghiệp xuất nhập khẩu
进出口商
jìn chūkǒu shāngháng
58
Đòi bồi thường
suǒpéi
59
Đối thủ cạnh tranh thương mại
贸易竞争对
màoyì jìngzhēng duìshǒu
60
Đơn đặt hàng
dìngdān
61
Đơn đặt hàng dài hạn
长期定单
chángqí dìngdān
62
Đơn đặt hàng tơ lụa
丝绸定货单
sīchóu dìnghuò dān
63
Đồng tiền thanh toán
支付货币
zhīfù huòbì
64
Đồng tiền thanh toán
结算货币
jiésuàn huòbì
65
Giá bán buôn (bán sỉ)
pīfā jià
66
Giá cả hàng hóa
商品价格
shāngpǐn jiàgé
67
Giá CIF (giá nhập khẩu đến cảng - giá bao gồm giá thành, phí bảo hiêm và cước vận chuyển)
到岸价格
dào àn jiàgé
68
Giá FOB, giá giao hàng trên tàu, giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển
离岸价格
lí àn jiàgé
69
Giá giao hàng
货价
jiāo huò jiàgé
70
Giá trị nhập khẩu
进口值
jìnkǒu zhí
71
Giá trị xuất khẩu
出口
chūkǒu zhí
72
Giá ưu đãi
优惠价
yōuhuì jiàgé
73
Giao cho người vận tải (địa điểm chỉ định)
货交承运人 (指定地点)
huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn)
74
Giao dọc mạn tàu
(启运港)
(qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò
75
Giao hàng định kỳ
定期交
dìngqí jiāo huò
76
Giao hàng kỳ hạn, giao sau
远期交货
yuǎn qí jiāo huò
77
Giao hàng tại kho
仓库交货
cāngkù jiāo huò
78
Giao hàng tại xưởng
工厂交
gōngchǎng jiāo huò
79
Giao hàng trên tàu
船上交
chuánshàng jiāo huò
80
Giao hàng vào thời gian gần, giao hạn gần
近期交
jìnqí jiāo huò
81
Giao tại biên giới
边境交货
biānjìng jiāo huò
82
Giấy phép nhập khẩu
进口许可证
jìnkǒu xǔkě zhèng
83
Giấy phép xuất khẩu
出口许可证
chūkǒu xǔkě zhèng
84
Hàng công nghiệp
gōngyè pǐn
85
Hàng công nghiệp nặng
重工
zhònggōngyè pǐn
86
Hàng công nghiệp nhẹ
轻工业
qīnggōngyè pǐn
87
Hàng hóa nhập khẩu
进口商
jìnkǒu shāngpǐn
88
Hàng hóa xuất khẩu
出口商品
chūkǒu shāngpǐn
89
Hàng khoáng sản
矿产
kuàng chǎnpǐn
90
Hạng mục nhập khẩu
进口项
jìnkǒu xiàngmù
91
Hạng mục xuất khấu
出口
chūkǒu xiàngmù
92
Hàng ngoại
外国商品
wàiguó shāngpǐn
93
Hàng nhập khẩu
进口货
jìnkǒu huòwù
94
Hàng nông sản
农产
nóngchǎnpǐn
95
(Hàng) nước ngoài sản xuất
外国制造的
wàiguó zhìzào de
96
Hàng quá cảnh
过境货
guòjìng huòwù
97
(Hàng) sản xuất ngay tại chồ
当地制造的
dāngdì zhìzào de
98
Hàng sản xuất xuất khẩu
出口的制造品
chūkǒu de zhìzào pǐn
99
Hàng thủ công mỹ nghệ
艺美术
gōngyì měishù pǐn
100
(Hàng) trong nước sản xuất
本国制造的
běnguó zhìzào de
101
(Hàng) Trung Quốc sản xuất
中国制造的
zhōngguó zhìzào de
102
Hàng xuất khẩu
出口
chūkǒu huòwù
103
Hiệp định mậu dịch song phương
边贸易协
shuāngbiān màoyì xiédìng
104
Hóa đơn
发票; 发单; 货淸单
fāpiào; fā dān; zhuāng huò qīngdān
105
Hóa đơn chiếu lệ
假定发票, 形式
jiǎdìng fāpiào, xíngshì fǎ piào
106
Hóa đơn chính thức
确定发票, 终发
quèdìng fāpiào, zuìzhōng fāpiào
107
Hóa đơn lãnh sự
领事发票, 领事签证发
lǐngshì fāpiào, lǐngshì qiānzhèng fā lì
108
Hóa đơn tạm thời
临时发
línshí fāpiào
109
Hóa đơn thương mại
业发
shāngyè fāpiào
110
Hội chợ giao dịch hàng hóa, hội chợ thương mại
商品交易会:
shāngpǐn jiāoyì huì:
111
Hối phiếu
Huìpiào
112
Hối phiếu có kỳ hạn
远期汇
yuǎn qí huìpiào
113
Hối phiếu kèm chứng từ
单汇
gēn dān huìpiào
114
(Hối phiếu) nhờ thu theo chứng từ
单托
gēn dān tuō shòu
115
Hổi phiếu trả cho người cầm phiếu
执票人汇票; 执票人票
zhí piào rén huìpiào; zhí piào rén piàojù
116
Hối phiếu trơn
光票
guāng piào
117
Hợp đồng đôi bên cùng có lợi
互惠合同
hùhuì hétóng
118
Hợp đồng mua hàng
购货合
gòu huò hétóng
119
Hợp đồng ngoại thương
贸合
wàimào hétóng
120
Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán
销售合
xiāoshòu hétóng
121
Kết toán, thanh toán
jiésuàn
122
Khu ngoại thương, khu vực thương mại nước ngoài
对外贸易
duìwàimàoyì qū
123
Khu vực mậu dịch tự do
自由贸易
zìyóu màoyì qū
124
Kiểm nghiệm hàng hóa
商品检验
shāngpǐn jiǎnyàn
125
Kiểm nghiệm nhập khẩu
进口检验
jìnkǒu jiǎnyàn
126
Kiểm nghiệm xuất khẩu
出口检验
chūkǒu jiǎnyàn
127
Kiểm soát nhập khẩu
进口管
jìnkǒu guǎnzhì
128
Kiểm soát xuất khẩu
出口管制
chūkǒu guǎnzhì
129
Ký hậu
;
bèishū; pī dān
130
Ký hậu để trống
空白背; 记名背书
kòngbái bèishū; bù jìmíng bèishū
131
Ký hậu hạn chế
限制性背
xiànzhì xìng bèishū
132
Kỳ phiếu
本票; 期票
běn piào; qí piào
133
Lệ phí kiếm nghiệm hàng hóa
商品检验费
shāngpǐn jiǎnyàn fèi
134
Mậu dịch bù trừ
补偿贸
bǔcháng màoyì
135
Mậu dịch chuyển khẩu
转口贸
zhuǎnkǒu màoyì
136
Mậu dịch đa phương
边贸
duōbiān màoyì
137
Mậu dịch đối ngoại, ngoại thương
对外贸
duìwàimàoyì
138
Mậu dịch đường biên
海运
hǎiyùn màoyì
139
Mậu dịch hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng
货贸
yì huò màoyì
140
Mậu dịch hữu hình
有形
yǒuxíng màoyì
141
Mậu dịch quá cảnh
过境贸
guòjìng màoyì
142
Mậu dịch qua trung gian
中介
zhōngjiè màoyì
143
Mậu dịch song phương
边贸
shuāngbiān màoyì
144
Mậu dịch trong nước
国内
guónèi màoyì
145
Mậu dịch tự do
自由
zìyóu màoyì
146
Mậu dịch vô hình
无形
wúxíng màoyì
147
Mức nhập khẩu
进口额
jìnkǒu é
148
Mức xuất khẩu
出口
chūkǒu é
149
Người đàm phán
谈判
tánpàn rén
150
Người gửi hàng
发货
fā huò rén
151
Người nhận hàng
shōu huò rén
152
Nhà buôn sỉ, nhà phân phối
pīfā shāng
153
Nhập khẩu gián tiếp
间接进
jiànjiē jìnkǒu
154
Nhập khẩu miễn thuế
免税
miǎnshuì jìnkǒu
155
Nhập khẩu trực tiếp
直接
zhíjiē jìnkǒu
156
Nhập siêu
入超, 逆差
rù chāo, nìchā
157
Nhập siêu, thâm hụt thương mại, thâm hụt mậu dịch
贸易逆
màoyì nìchā
158
Nước buôn bán lớn (cường quốc mậu dịch)
贸易大
màoyì dàguó
159
Nước nhập khẩu
进口
jìnkǒu guó
160
Nước xuất khẩu
出口国
chūkǒu guó
161
Phí bảo quản hàng hóa
货物保管费
huòwù bǎoguǎn fèi
162
Phí vận chuyển hàng hóa
货物运费
huòwù yùnfèi
163
Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm
检验合格证书
jiǎnyàn hégé zhèngshū
164
Phiếu chứng nhận kiểm nghiệm hàng hóa
商品检验证明书
shāngpǐn jiǎnyàn zhèngmíng shū
165
Phiếu đóng gói
装箱; 包装清; 花色码单
zhuāng xiāng dān; bāozhuāng qīng dān; huāsè mǎ dān
166
Phiếu gửi hàng
(承运人的)发货通知书; 托运; 寄售通知
(chéngyùn rén de) fā huò tōngzhī shū; tuōyùn dān; jìshòu tōngzhī shū
167
Phương thức chi trả
支付方式
zhīfù fāngshì
168
Phương thức giao hàng
货方
jiāo huò fāngshì
169
Phương thức nhập khẩu
进口方
jìnkǒu fāngshì
170
Phương thức thanh toán
结算方
jiésuàn fāngshì
171
Phương thức xuất khẩu
出口方式
chūkǒu fāngshì
172
Quy cách
guīgé
173
Sản phâm chăn nuôi
xù chǎnpǐn
174
Sản phẩm địa phương
tǔ chǎnpǐn
175
Séc, chi phiếu
支票
zhīpiào
176
Séc du lịch
旅行支票
lǚxíng zhīpiào
177
Séc gạch chéo
线支
huá xiàn zhīpiào
178
Séc gạch chéo đặc biệt
别划线支
tèbié huá xiàn zhīpiào
179
Séc gạch chéo thông thường
普通划线支
pǔtōng huá xiàn zhīpiào
180
Séc theo lệnh
记名支票; 指定人支票
jìmíng zhīpiào; zhǐdìng rén zhīpiào
181
Séc xác nhận
保付支票; 兑支
bǎo fù zhīpiào; bǎo duì zhīpiào
182
Số lượng
数量
shùliàng
183
Sự chấm dứt hợp đồng
合同的
hétóng de zhōngzhǐ
184
Sự ký kết hợp đồng
合同的签订
hétóng de qiāndìng
185
Sự vi phạm hợp đồng
合同的
hétóng de wéifǎn
186
Tên thương hiệu
shāngbiāo míng
187
Thâm hụt ngoại thương
贸逆
wàimào nìchā
188
Thặng dư mậu dịch
贸易顺
màoyì shùnchā
189
Thặng dư ngoại thương
贸顺
wàimào shùnchā
190
Thanh toán đa phương
边结
duōbiān jiésuàn
191
Thanh toán quốc tế
际结
guójì jiésuàn
192
Thanh toán song phương
边结
shuāngbiān jiésuàn
193
Thanh toán tiền mặt
现金结
xiànjīn jiésuàn
194
Thẻ tín dụng
信用卡
xìnyòngkǎ
195
Thị trường ngoài nước
海外市
hǎiwài shìchǎng
196
Thị trường nhập khẩu
进口市场
jìnkǒu shìchǎng
197
Thị trường quốc tế
际市场
guójì shìchǎng
198
Thị trường thế giới
世界市
shìjiè shìchǎng
199
Thị trường xuất khẩu
出口市
chūkǒu shìchǎng
200
Thời gian giao hàng
货时间
jiāo huò shíjiān
201
Thời hạn (kỳ hạn) đòi bồi thường
suǒpéi qí
202
Thư tín dụng
信用; 信用状
xìnyòng zhèng; xìnyòng zhuàng
203
Thư tín dụng chứng từ
单信用证
gēn dān xìnyòng zhèng
204
Thư tín dụng có thể hủy ngang
可撤销的信用证
kě chèxiāo de xìnyòng zhèng
205
Thư tín dụng điều khoản đỏ
红条款信用证
hóng tiáokuǎn xìnyòng zhèng
206
Thư tín dụng đối ứng
对开信用证
duì kāi xìnyòng zhèng
207
Thư tín dụng dự phòng
备用信用证
bèiyòng xìnyòng zhèng
208
Thư tín dụng giáp lưng
对背信用证; 转开信用证
bèiduìbèi xìnyòng zhèng; zhuǎn kāi xìnyòng zhèng
209
Thư tín dụng không thể hủy ngang
不可撤销的信用证
bùkě chèxiāo de xìnyòng zhèng
210
Thư tín dụng không thể hủy ngang miễn truy đòi
不可撤销的无追索权信用证
bùkě chèxiāo de wú zhuī suǒ quán xìnyòng zhèng
211
Thư tín dụng tuần hoàn
回复信用; 环伯用证
huífù xìnyòng zhèng; xúnhuán bó yòng zhèng
212
Thuế nhập khẩu
进口
jìnkǒu shuì
213
Thuế quá cảnh
转口
zhuǎnkǒu shuì
214
Thuế xuất khẩu
出口税
chūkǒu shuì
215
Thương mại nhập khẩu
进口贸
jìnkǒu màoyì
216
Thương mại tương hỗ, buôn bán đối lưu
互惠
hùhuì màoyì
217
Thương mại xuất khấu
出口
chūkǒu màoyì
218
Tờ khai hàng hóa, danh sách hàng hóa
货物清单
huòwù qīng dān
219
Tổng giá trị nhập khẩu
进口总值
jìnkǒu zǒng zhí
220
Tổng giá trị xuất khẩu
出口总值
chūkǒu zǒng zhí
221
Tổng kim ngạch ngoại thương
贸总额
wài mào zǒng'é
222
Trung tâm mậu dịch biên giới
边境贸易屮
biānjìng màoyì chè xīn
223
Trung tâm mậu dịch quốc tế
际贸易屮
guójì màoyì chè xīn
224
Trung tâm mậu dịch thế giới
世界贸易中
shìjiè màoyì zhōngxīn
225
Trung tâm ngoại thương
贸中
wài mào zhōngxīn
226
Trung tâm thương mại
贸易中
màoyì zhōngxīn
227
Ưu đãi tối huệ quốc
最惠国待遇
zuìhuìguó dàiyù
228
Vận chuyển hàng bằng container
集装箱
jízhuāngxiāng huòyùn
229
Vận đơn (B/L)
()
tí (huò) dān
230
Vận đơn chở suốt
联运提单
liányùn tídān
231
Xuất khẩu gián tiếp
间接出
jiànjiē chūkǒu
232
Xuất khẩu trực tiếp
直接出口
zhíjiē chūkǒu
233
Xuất siêu
出超
chū chāo


CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.