Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ VỀ CƠ THỂ (PHẦN 1)TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ VỀ CƠ THỂ (PHẦN 1)

1              Nách      Yèwō     腋
2              Cánh tay              Gēbó     胳膊
3              Đùi         Tuǐ          腿
4              Ngực     Xiōngkǒu             胸口
5              Bụng      Fùbù      腹 部
6              Cổ tay   Shǒuwàn             手腕
7              Bắp đùi Dàtuǐ     大腿
8              Đầu gối Xīgài       膝盖
9              Trán       Qián'é   前
10           Mũi        Bízi         鼻子
11           Cằm       Xiàbā     下巴
12           Tóc         Tóufǎ    头发
13           Cổ           Bózi        脖子
14           Lỗ tai     Ěrduǒ    耳
15           Má         Miànjiá 面
16           Vai          Jiānbǎng              肩膀
17           Lông mi                Jiémáo  睫毛
18           Tròng đen           Hóngmó               虹膜
19           Mí mắt  Yǎnpí     眼皮
20           Lông mày             Yǎnméi 眼 眉
21           Môi        Zuǐchún                嘴唇
22           Lưỡi       Shétou 舌
23           Lòng bàn tay      Shǒuzhǎng          手掌
24           Ngón út                Xiǎozhǐ  小指
25           Ngón áp út          Wúmíngzhǐ         无名指
26           Ngón giữa           Zhōngzhǐ              中指
27           Ngón trỏ              Shízhǐ    食指
28           Ngón cái               Mǔzhǐ   拇指
29           Móng tay             Zhǐ jia gài              指甲盖
30           Cổ chân                Jiǎo wàn               脚 腕
31           Ngón chân          Jiǎozhǐ   脚趾
32           Ngón chân cái    Dà jiǎozhǐ             大 脚趾
1              Bắp chân              小腿     xiǎotuǐ
2              Bắp đùi, bắp vế 大腿     dàtuǐ
3              Bắp đùi 腿筋     tuǐ ji
4              Bụng      腹 部    fù bù
5              Cằm       下巴     Xiàba
6              Cánh tay              胳膊     gēbo
7              Chân      腿           tuǐ
8              Cổ chân                脚 腕    jiǎo wàn
9              Cổ tay   手腕     shǒuwàn
10           Con ngươi           虹膜     Hóngmó
11           Cổ           脖子     bózi
12           Cuống họng        喉     hóulong
13           Dái tai    耳垂     ěrchuí
14           Đầu gối 膝盖     xīgài
15           Đầu                   Tóu
16           Đồng tử                瞳孔     tóngkǒng
17           Đốt ngón tay      指关                zhǐguānjié
18           Gót chân              脚跟     jiǎogēn
19           Họng     喉     Hóulóng
20           Hông     屁股     pìgu
21           Hông     臀 部    tún bù
22           Khuỷu tay            胳膊 肘               gēbo zhǒu
23           Lỗ tai     耳     ěrduo
24           Lòng bàn chân   足弓     zúgōng
25           Lòng bàn tay      手掌     shǒuzhǎng
26           Lòng đen             瞳孔     Tóngkǒng
27           Lông mày             眼眉     yǎn méi
28           Lông mày             眼眉     Yǎnméi
29           Lông mi                睫毛     Jiémáo
30           Lông mi                睫毛     jiémáo
31           Lưng      后面     hòumian
32           Lưỡi       舌     Shétou
33           Lưỡi       舌     shétou
34           Mắt        眼睛     Yǎnjīng
35           Má         面     Miànjiá
36           Má         面     miànjiá
37           Mí mắt  眼皮     Yǎnpí
38           Môi        嘴唇     Zuǐchún
39           Mồm     嘴巴     Zuǐba
40           Móng tay             指甲 盖               zhǐjia gài
41           Mông    屁股     pìgu
42           Mũi        鼻子     Bízi
43           Nách      腋     yèwō
44           Ngón áp út          无名指                wúmíngzhǐ
45           Ngón cái               拇指     mǔzhǐ
46           Ngón chân cái    大 脚趾               dà jiǎozhǐ
47           Ngón chân cái    脚趾     jiǎozhǐ
48           Ngón giữa           中指     zhōngzhǐ
49           Ngón trỏ              食指     shízhǐ
50           Ngón út                小指     xiǎozhǐ
51           Ngực     胸口     xiōngkǒu
52           Núm vú                乳     rǔtóu
53           Ráy tai   耳垂     Ěrchuí
54           Rốn        肚     dùqí
55           Tai          耳     Ěrduo
56           Thái dương         太阳穴                Tàiyángxué
57           Tóc         头发     tóufà
58           Trán       前     Qián’é
59           Trán       前     qián'é
60           Tròng đen           虹膜     hóngmó
61           Vai          肩膀     jiānbǎng                              
62           Xương bả vai      肩胛骨                jiānjiǎgǔ
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.