Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ MÁYTỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ MÁY

1              bác sĩ nhà máy   Chǎng yī               厂医
2              bảo vệ  Ménwèi               门卫
3              bếp ăn nhà máy                Gōngchǎng shítáng         工厂食堂
4              ca trưởng            Bānzǔ zhǎng       班组长
5              cán bộ kỹ thuật Jìshī        技
6              căng tin nhà máy              Gōngchǎng xiǎomàibù   工厂小
7              chiến sĩ thi đua, tấm gườn lao động         Láodòng mófàn                劳动模范
8              cố vấn kỹ thuật Jìshù gùwèn       技术顾问
9              công đoạn           Gōngduàn           工段
10           công nhân           Gōngrén              工人
11           công nhân ăn lương sản phẩm   Jìjiàn gōng           件工
12           công nhân hợp đồng      Hétónggōng       合同工
13           công nhân kỹ thuật         Jìgōng   技工
14           công nhân lâu năm          Lǎo gōngrén       老工人
15           công nhân nhỏ tuổi         Tónggōng            童工
16           công nhân sửa chữa        Wéixiū gōng       修工
17           công nhân thời vụ            Línshí gōng          临时
18           công nhân tiên tiến         Xiānjìn gōngrén                先工人
19           công nhân trẻ    Qīng gōng            青工
20           đội vận tải           Yùnshū duì          运输队
21           giám đốc              Jīnglǐ     
22           giám đốc nhà máy            Chǎng zhǎng      厂
23           kế toán Kuàijì, kuàijìshī  会、会计师
24           kho        Cāngkù 仓库
25           kỹ sư     Gōngchéngshī   工程
26           người học việc   Xuétú    学徒
27           nhân viên            Kē yuán                科
28           nhân viên bán hàng        Tuīxiāo yuán       推销员
29           nhân viên chấm công     Chūqín jìshí yuán              出勤计时员
30           nhân viên kiểm phẩm    Jiǎnyàn gōng      检验
31           nhân viên kiểm tra chất lượng (vật tư, sản phẩm, thiết bị,…)        Zhìliàng jiǎnyàn yuán, zhì jiǎn yuán           检验员质检员
32           nhân viên nhà bếp          Chuīshì yuán      炊事
33           nhân viên quan hệ công chúng  Gōngguān yuán                公关
34           nhân viên quản lý nhà ăn              Shítáng guǎnlǐ yuán         食堂管理
35           nhân viên quản lý xí nghiệp         Qǐyè guǎnlǐ rényuán        企管理人
36           nhân viên thu mua          Cǎigòu yuán       采购员
37           nhân viên vẽ kỹ thuật    Huìtú yuán          绘图员
38           nữ công nhân    Nǚgōng                女工
39           phân xưởng       Chējiān 车间
40           phòng bảo vệ    Bǎowèi kē           保
41           phòng bảo vệ môi trường            Huánbǎo kē        保科
42           phòng công nghệ             Gōngyì kē            工
43           phòng công tác chính trị                Zhènggōng kē   政工科
44           phòng cung tiêu               Gōngxiāo kē       供
45           phòng kế toán   Kuàijì shì              会
46           phòng nhân sự  Rénshì kē            人事科
47           phòng sản xuất Shēngchǎn kē    生
48           phòng tài vụ       Cáiwù kē              财务
49           phòng thiết kế  Shèjì kē                设计
50           phòng tổ chức   Zǔzhī kē               组织
51           phòng vận tải     Yùnshū kē           运
52           quản đốc phân xưởng    Chējiān zhǔrèn 车间主任
53           thủ kho                Cāngkù bǎoguǎn yuán   仓库保管
54           thư ký   Mìshū   秘
55           thủ quỹ                Chūnà yuán        出纳员
56           tổ ca      Bānzǔ    班
57           tổ cải tiến kỹ thuật           Jìshù géxīn xiǎozǔ            技革新小
58           tổ trưởng công đoạn      Gōngduàn zhǎng              工段
59           tổng giám đốc    Zǒng jīnglǐ            总经
60           trạm xá nhà máy              Gōngchǎng yīwù shì        工厂医
61           trưởng phòng    Kē zhǎng              科
62           văn phòng Đảng ủy         Dǎngwěi bàngōngshì      党委公室
63           văn phòng Đoàn thanh niên        Tuánwěi bàngōngshì      公室
64           văn phòng giám đốc        Chǎng zhǎng bàngōngshì              厂长办公室
65           viện nghiên cứu kỹ thuật              Jìshù yánjiū suǒ                技研究所
66           an toàn lao động              Láodòng ānquán              劳动安全
67           an toàn sản xuất               Shēngchǎn ānquán         生安全
68           bằng khen           Jiǎngzhuàng      
69           bảo hiểm lao động           Láodòng bǎoxiǎn              劳动
70           biện pháp an toàn           Ānquán cuòshī  安全措施
71           bỏ việc  Kuànggōng        
72           ca đêm Yèbān   夜班
73           ca giữa  Zhōng bān           中班
74           ca ngày Rì bān    日班
75           ca sớm  Zǎo bān                早班
76           các bậc lương     Gōngzī jíbié        工资级别
77           chế độ định mức              Dìng'é zhìdù       定制度
78           chế độ làm việc ba ca      Sān bān gōngzuò zhì       三班工作制
79           chế độ làm việc ngày 8 tiếng        Bā xiǎoshí gōngzuò zhì   八小工作制
80           chế độ sản xuất                Shēngchǎn zhìdù              生制度
81           chế độ sát hạch Kǎohé zhìdù       考核制度
82           chế độ thưởng phạt        Jiǎngchéng zhìdù              奖惩制度
83           chế độ tiền lương            Gōngzī zhìdù      工制度
84           chế độ tiền thưởng         Jiǎngjīn zhìdù     金制度
85           chế độ tiếp khách            Huì kè zhìdù       会客制度
86           chi phí nước uống            Lěngyǐn fèi          冷饮费
87           cố định tiền lương           Gōngzī dòngjié  工资冻结
88           có việc làm          Jiùyè      就
89           danh sách lương               Gōngzī míngdān               工
90           đi làm    Chūqín  出勤
91           đơn xin nghỉ ốm               Bìngjià tiáo          病假条
92           đuổi việc, sa thải               Jiěgù      解雇
93           ghi lỗi    Jìguò      记过
94           hiệu quả quản lý               Guǎnlǐ xiàolǜ      管理效率
95           (hưởng) lương đầy đủ   Quán xīn              全薪
96           (hưởng) nửa mức lương               Bàn xīn 半薪
97           khai trừ                Kāichú   开除
98           khen thưởng vật chất    Wùzhí jiǎnglì       物质奖
99           kỷ luật cảnh cáo                Jǐnggào chǔ fēn 警告
100         kỹ năng quản lý Guǎnlǐ jìnéng     管理技能
101         lương tăng ca     Jiābān gōngzī     加班工
102         lương tháng       Yuè gōngzī          月工
103         lương theo ngày               Rì gōngzī              日工
104         lương theo sản phẩm     Jìjiàn gōngzī        件工
105         lương theo tuần               Zhōu gōngzī        周工
106         lương tính theo năm      Nián gōngzī         年工
107         mức chênh lệch lương   Gōngzī chā'é      工
108         mức lương          Gōngzī shuǐpíng                工水平
109         nghỉ cưới             Hūnjiǎ   婚假
110         nghỉ đẻ Chǎnjià
111         nghỉ làm               Quēqín 缺勤
112         nghỉ ốm                Bìngjià   病假
113         nghỉ vì việc riêng               Shìjià     事假
114         nhân viên quản lý            Guǎnlǐ rényuán 管理人
115         phong bì tiền lương        Gōngzī dài           工
116         phụ cấp ca đêm                Yèbān jīntiē        夜班津
117         phương pháp quản lý     Guǎnlǐ fāngfǎ     管理方法
118         quản lý chất lượng           Zhìliàng guǎnlǐ    量管理
119         quản lý dân chủ                Mínzhǔ guǎnlǐ    民主管理
120         quản lý kế hoạch              Jìhuà guǎnlǐ         划管理
121         quản lý khoa học              Kēxué guǎnlǐ      科学管理
122         quản lý kỹ thuật                Jìshù guǎnlǐ         技管理
123         quản lý sản xuất               Shēngchǎn guǎnlǐ             生管理
124         quỹ lương           Gōngzī jījīn          工基金
125         sự cố tai nạn lao động    Gōngshāng shìgù             工事故
126         tai nạn lao động                Gōngshāng         工
127         tạm thời đuổi việc            Línshí jiěgù          临时解雇
128         thao tác an toàn               Ānquán cāozuò 安全操作
129         thất nghiệp         Shīyè     失
130         thưởng Jiǎnglì   
131         tỉ lệ đi làm            Chūqín lǜ             出勤率
132         tỉ lệ lương            Gōngzī lǜ             工
133         tỉ lệ nghỉ làm       Quēqín lǜ            缺勤率
134         tiền bảo vệ sức khỏe      Bǎojiàn fèi           保健
135         tiền tăng ca         Jiābān fèi             加班
136         tiền thưởng        Jiǎngjīn
137         tiêu chuẩn lương              Gōngzī biāozhǔn              工资标
138         tuổi về hưu         Tuìxiū niánlíng   退休年
139         xử lý kỷ luật        Chǔfèn

  

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.