Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT DƯỚI NƯỚC

1              Động vật dưới nước        Shuǐzú   水族
2              ba ba     Biē         
3              bạch tuộc            Zhāngyú               章
4              báo biển              Hǎibào  海豹
5              bào ngư               Bàoyú   鲍鱼
6              bọ nước Daphnia             Yú chóng             
7              bọt biển (động vật không xương sống dưới nước)            Hǎimián                海
8              cá biển  Hǎiyú     海
9              cá bơn  Tǎ yú     鳎鱼
10           cá bơn Đại Tây Dương    Líng píng              菱
11           cá bống (trắng) Xiā hǔ yú             
12           cá bơn lưỡi ngựa Thái Bình Dương            Dà bǐmùyú          大比目
13           cá chạch               Níqiū     泥
14           cá chào mào       Zhú mài yú, fáng fú         竹麦
15           cá cháy Shí yú    鲥鱼
16           cá chày Zūn yú  鳟鱼
17           cá chép Lǐyú        鲤鱼
18           cá chép đỏ          Hóng lǐyú             红鲤鱼
19           cá chim Chāng yú             鲳鱼
20           cá chim trắng     Yín chāng, jìng yú, píng yú            银鲳镜鱼、平
21           cá chình                Mányú, hǎi mán               鳗鱼、海
22           cá chình điện      Diàn mán             电鳗
23           cá chình Nhật Bản, cá lạc               Báishàn                白
24           cá chó, cá măng                Gǒu yú 狗
25           cá chọi, cá đá      Dòu yú  斗
26           cá chuồn              Fēiyú     飞鱼
27           cá cờ      Qí yú      旗
28           cá cóc Tam Đảo Dé shì luǒ yuán 德氏瘰螈
29           cá cơm  Tí yú       鯷
30           cá cơm biển        Hǎi yán, tí yú      海蜒、鯷
31           cá diếc  Jìyú        鲫鱼
32           cá đé     Cáo bái yú           曹白
33           cá đối    Zī yú       鲻鱼
34           cá đù vàng           Huánghuā yú     黄花
35           cá đuối  Yáo yú   鳐鱼
36           cá đuối điện        Diàn yáo               电鳐
37           cá ê phin, cá tuyết chấm đen      Hēi xiàn xuě       黑线鳕
38           cá giò     Hǎi lí yú 海鲡鱼
39           cá giống                Yùmiáo 育苗
40           cá heo   Hǎitún   海豚
41           cá hố     Dàiyú     带鱼
42           cá hồi    Guīyú    鲑鱼
43           cá hồi chinook   Dà mǎ hā yú       大
44           cá hồng                Hóng yú               红鱼
45           cá kiềm Jiàn yú  剑鱼
46           cá kình, cá voi    Jīngyú   鲸鱼
47           cá lành canh       Fèngwěiyú         
48           cá mao tiên         Shīzi yú
49           cá mập  Shāyú    鲨鱼
50           cá mập quạ         Jiǎo shā                角
51           cá mập trắng      Dàbái shā             大白
52           cá mè    Huā lián, pàngtóuyú        花、胖头鱼
53           cá mè trắng        Bái lián, lián yú   白鲢鱼
54           cá miệng tròn    Bā mù yú             八目
55           cá mú, cá song   Shí bān yú           石斑
56           cá mực, mực nang           Wūzéi   乌贼
57           cá mực, mực ống              Yóuyú   鱿鱼
58           cá ngão gù           Bái yú    白
59           cá ngừ California               Jīnqiāngyú           金枪鱼
60           cá ngừ đại dương             Wěi yú  鲔鱼
61           cá ngựa                Hǎimǎ   海
62           cá ngựa gai          Cì hǎimǎ               刺海
63           cá nhà táng         Mǒxiāngjīng       抹香
64           cá nhám dẹt       Biǎn shā               扁
65           cá nhám điểm sao            Xīng shā               星
66           cá nhám đuôi dài              Cháng wěi shā  
67           cá nheo (cá da trơn)       Nián yú 鲇鱼
68           cá nóc   Tún, hétún          、河豚
69           cá phèn                Xū diāo 须鲷
70           cá phổi  Fèi yú    肺
71           cá quả, cá chuối, cá lóc   Wū yú   乌鱼
72           cá rô      Pān lú    攀
73           cá rô phi               Luó fēi yú           
74           cá sardine, cá trích           Shādīngyú           沙丁
75           cá sấu    Èyú         鳄鱼
76           cá sấu mõm ngắn             Duǎn wěn è        短吻
77           cá sấu nước ngọt, cá sấu Xiêm    Xiān luó è            暹罗鳄
78           cá sòng Nhật Bản             Zhú jiá yú             竹荚鱼
79           cá tầm   Xún yú  鲟鱼
80           cá thòi lòi             Jùxíng tántúyú  巨型
81           cá thu    Qīng yú 鲭鱼
82           cá thu đao           Qiū dāoyú           秋刀
83           cá trắm cỏ           Huàn yú, cǎoyú 鲩鱼、草
84           cá trắm đen        Hēi huàn              黑
85           cá trắng bạc        Yín yú    银鱼
86           cá tràu tiến vua, cá trèo đồi         Xīng yú 星
87           cá trích  Fēiyú     鲱鱼
88           cá trôi    Líng yú  鲮鱼
89           cá tuế bùn           Ní gǒu yú             泥狗
90           cá tuyết                Xuěyú   鳕鱼
91           cá vàng mắt lồi, cá vàng mắt rồng              Lóngjǐng yú        
92           cá vàng, cá cảnh                Jīnyú      金
93           cá vây tay            Qiāng jí yú           腔棘
94           cá vền   Diāo      
95           cá vền trắng       Biān yú 鳊鱼
96           cá voi có ngà, kì lân biển                Dú jiǎo jīng          独角
97           cá voi xanh          Lán jīng 蓝鲸
98           cá vược Nhật Bản             Lúyú      鲈鱼
99           cá whiting (1 loại cá tuyết)            Yá xuěyú              牙鳕鱼
100         cóc         Chánchú, hámá 蟾蜍、蛤蟆
101         con hà   Chuán qū             船蛆
102         con san hô          Shānhúchóng    珊瑚虫
103         cua         Xiè          蟹
104         cua đồng              Zé xiè   
105         cua lông               Máoxiè, hé pángxiè        毛蟹、河螃蟹
106         đỉa          Shuǐzhì  水蛭
107         đồi mồi Dàimào 玳瑁
108         động vật hình rêu            Táixiǎn chóng     苔
109         ếch         Wā, tiánjī             蛙、田
110         ghẹ        Hǎi xiè   海蟹
111         hải cẩu  Hǎigǒu, hǎi xióng              海狗、海熊
112         hải cẩu đốm        Bān hǎibào          斑海豹
113         hải ly      Hǎilí, hé lí             海狸、河狸
114         hải ly đầm lầy     Hé lí shǔ               河狸鼠
115         hải quỳ Hǎi kuí   海葵
116         hải sâm Hǎishēn                海参
117         hải tiêu Hǎiqiào 海鞘
118         hàu        Háo, mǔlì             蚝、牡蛎
119         huệ biển (động vật da gai)           Hǎi bǎihé             海百合
120         loài có vỏ cứng  Jiǎ qiào lèi            甲壳
121         loài lưỡng cư      Liǎngqī lèi            两栖
122         loài thân mềm/ nhuyễn thể        Ruǎntǐ lèi            
123         lợn biển               Hǎiniú   海牛
124         lươn      Huángshàn, shàn yú       黄鳝鱼
125         moi lân (loài giáp xác nhỏ giống tôm)       Lín xiā    鳞虾
126         mực ống              Róu yú, qiāng wūzéi        柔枪乌贼
127         nhện biển           Hǎi zhīzhū            海蜘蛛
128         nhím biển, cầu gai            Hǎi cìwèi, hǎidǎn              海刺猬、海胆
129         nòng nọc             Kēdǒu   蝌蚪
130         ốc đồng, ốc rạ    Tiánluó 田螺
131         ốc sên   Wōniú  
132         ốc tù và                Fǎluó     法螺
133         rái cá      Shuǐtǎ   水
134         rạm        Péng qí
135         rắn biển               Hǎishé  海蛇
136         rùa         Guī, wūguī          乌龟
137         rùa biển               Hǎiguī    海
138         sam        Hòu       
139         san hô   Shānhú 珊瑚
140         san hô cành đa mi            Lùjiǎo bēi xíng hú             鹿角杯形瑚
141         san hô đen          Hēi shānhúchóng             黑珊瑚虫
142         san hô đỏ            Hóng shānhúchóng         珊瑚虫
143         san hô lông chim              Hǎi bǐ     海笔
144         sao biển               Hǎixīng 海星
145         sinh vật dưới nước          Shuǐdǐ shēngwù                水底生物
146         sò           Hān zi    蚶子
147         sò điệp Shànbèi                扇
148         sò huyết              Xuè hān               血蚶
149         sư tử biển           Hǎishī    海
150         sứa         Hǎizhē, shuǐmǔ 海蜇、水母
151         sứa bàn tay nghiêng       Cè wàn shuǐmǔ 腕水母
152         sứa cubozoa, sứa hộp    Lìfāng shuǐmǔ    立方水母
153         sứa lược               Zhì shuǐmǔ          水母
154         thỏ biển               Hǎi tù    海兔
155         thủy tức (động vật nguyên sinh)               Shuǐxī    水螅
156         tôm càng             Hé xiā    河
157         tôm he Duìxiā, míng xiā 对虾、明
158         tôm hùm             Lóngxiā 龙虾
159         tôm hùm đỏ, tôm hùm nước ngọt            Dàhóng xiā          大红虾
160         tôm ký cư, ốc mượn hồn              Jìjū xiè  寄居蟹
161         tôm nhỏ               Xiǎo xiā 小
162         tôm sú  Bān jié duìxiā     斑节对虾
163         trai ngọc               Zhū bàng             珠蚌
164         trai sông               Hé bàng               河蚌
165         trùng trục            Máo bàng            矛蚌
166         vẹm       Dàn cài  淡菜
167         vịt biển Hǎi yā    海

168         voi biển                Hǎixiàng               海象

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.