Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬTTỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT


1              ba ba     Biē, wángbā       、王八
2              báo        Bào        豹
3              báo gấm               Yúnbào 云豹
4              báo gêpa, báo săn, báo bờm       Lièbào  
5              báo hoa mai       Jīnqiánbào          金
6              báo lửa Jīn māo shī          金猫
7              bò           Huángniú, niú    黄牛、牛
8              bò rừng Ban-ten               Zhǎowā yěniú    爪哇野牛
9              bò rừng Bi-dông (bizon)                Měizhōu yěniú  美洲野牛
10           bò sát răng thú  Shòu yá páxíng dòngwù                牙爬行
11           bò sữa  Nǎiniú   奶牛
12           bò Tây tạng         Máoniú               
13           bò tót    Yìndù yěniú        印度野牛
14           bò xạ     Shè niú 麝牛
15           bò xám Lín niú   林牛
16           cá sấu Ấn Độ, cá sấu mõm dài     Zhǎng wěn è     
17           cá sấu mõm ngắn             Duǎn wěn è        短吻
18           cáo         Húlí        狐狸
19           cầy         Língmāo               灵猫
20           cầy gấm                Bān lín lí                斑林狸
21           cầy hương           Xiǎo língmāo      小灵猫
22           cầy mực               Xióng lí  熊狸
23           cầy vòi hương, cầy vòi đốm         Yēzi māo              椰子猫
24           cầy vòi mốc         Guǒzi lí 果子狸
25           cheo cheo           Shǔ lù    鼠鹿
26           chó         Gǒu       狗
27           chó bec-giê         Mùyáng gǒu       牧羊狗
28           chó cảnh              Jiànshǎng gǒu    鉴赏
29           rừng chó              Yàzhōu hú láng  洲胡狼
30           chó sói  Láng       狼
31           chồn dơi              Bān wú hóu        斑鼯猴
32           chồn ecmin         Bái yòu 白鼬
33           chồn hôi               Chòu yòu             臭鼬
34           chồn mactet       Diāo       貂
35           chồn Siberi          Huángshǔláng   黄鼠狼
36           chồn sương, chồn furô  Xuě diāo              雪貂
37           chồn vizon          Shuǐdiāo               水貂
38           chồn zibelin        Hēi diāo                黑貂
39           chuột    Shǔ        鼠
40           chuột bạch          Bái lǎoshǔ            白老鼠
41           chuột chù            Qú jīng 
42           chuột chù còi     Běi xiǎo shè qú  北小麝
43           chuột chũi           Yǎn         鼹
44           chuột cống          Gōu shǔ               沟鼠
45           chuột đồng         Tiánshǔ                田鼠
46           chuột hang, chuột hamster         Cāngshǔ              
47           chuột lang           Túnshǔ, tiānzhúshǔ        豚鼠、天竺鼠
48           chuột nhà            Jiā shǔ   家鼠
49           chuột nhắt          Xiǎo jiā shǔ         小家鼠
50           chuột sóc             Shuì shǔ               睡鼠
51           chuột túi (kangaroo)       Dàishǔ  袋鼠
52           cóc         Chánchú              蟾蜍
53           cóc rừng               Tóukuī chánchú                盔蟾蜍
54           cóc tía   Dà pǔ chánchú  大蹼蟾蜍
55           cu li lớn Dà lǎn hóu           大
56           cu li nhỏ               Xiǎo lǎn hóu       小
57           cừu        Miányáng           
58           dê núi, sơn dương           Shānyáng            山羊
59           dơi         Biānfú   蝙蝠
60           dơi chó Quǎn fú                犬蝠
61           động vật bò sát Páxíng dòngwù 爬行
62           động vật bốn chân           Sì zú dòngwù     四足
63           động vật có vú   Bǔrǔ dòngwù     哺乳
64           động vật linh trưởng       Líng cháng lèi dòngwù    灵长类动
65           động vật lưỡng cư           Liǎngqī dòngwù                两栖
66           động vật nhai lại               Fǎnchú lèi dòngwù          反刍类动
67           dúi          Zhú shǔ                竹鼠
68           ếch         Qīngwā 青蛙
69           ếch bò  Niúwā   牛蛙
70           ếch bốn mắt       Sì yǎn wa             四眼哇
71           ếch cây Shù wā
72           ếch cây bay         Hēi pǔ shù wā    黑蹼
73           ếch cây bụng trắng          Bái shì shù wā    白氏
74           ếch trơn               Dàtóu wā             大
75           ếch giun               Yǐn yuán               蚓螈
76           gấu         Xióng     熊
77           gấu chó                Gǒuxióng, hēixióng         狗熊、黑熊
78           gấu mèo, gấu trúc            Xióngmāo            熊猫
79           gấu ngựa             Yàzhōu hēixióng               洲黑熊
80           gấu trắng, gấu Bắc Cực   Báixióng, běijíxióng         白熊、北极熊
81           gấu túi, gấu Koala             Kǎo lā xióng, shù dài xióng           考拉熊、袋熊
82           gấu xám               Huī xióng             灰熊
83           hà mã    Hémǎ    河
84           tinh tinh               Hēixīngxīng         黑猩猩
85           hải li       Hé lí       河狸
86           hổ, cọ    Hǔ          虎
87           hươu     Lù           鹿
88           hươu cao cổ       Chángjǐnglù        长颈鹿
89           hươu con            Xiǎolù    小鹿
90           hươu đama        Biǎn jiǎolù           扁角鹿
91           hươu đực            Gōng lù                公鹿
92           hươu mẹ             Mǔ lù    母鹿
93           hươu sao             Méihuālù             梅花鹿
94           hươu xạ               Zhāngzi, yuán shè            獐子、原麝
95           khỉ          Hóu        猴
96           khỉ đầu c              Fèifèi     狒狒
97           khỉ đột  Dà xīngxīng         大猩猩
98           khỉ đuôi dài Ấn Độ            Cháng wěi hóu  尾猴
99           khỉ đuôi lợn        Tún wěi míhóu  豚尾
100         khỉ mặt chó         Shānxiāo              山魈
101         khỉ mặt đỏ           Hóng miàn hóu 面猴
102         khỉ mốc                Xióng hóu            熊猴
103         khỉ vàng               Míhóu, huáng hóu           猴、黄猴
104         kỳ đà     Jù xī       巨蜥
105         kỳ  đà sông Nil   Níluóhé jù xī       尼河巨蜥
106         kì đà vân              Mèngjiālā jù xī   孟加拉巨蜥
107         kì nhông               Měizhōu liè xī    美洲鬣蜥
108         kỳ giông               Róng yuán          
109         la             Luó        
110         lạc đà     Luòtuó  骆驼
111         lạc đà hai bướu Shuāng fēng luòtuó        双峰骆驼
112         lạc đà một bướu Ả Rập  Ālābó dān fēng luòtuó   阿拉伯骆驼
113         linh cẩu Liègǒu   鬣狗
114         linh dương          Língyáng              羚羊
115         linh dương Mông Cổ       Huáng yáng        黄羊
116         linh miêu             Shē lì     猞
117         lợn         Zhū        猪
118         lợn rừng               Yězhū    野猪
119         lợn vòi (heo vòi)               Mò         貘
120         ồng nuôi động vật            Dòngwù sìyǎng xiāng      养箱
121         lừa          Lǘ          
122         lửng       Huān    
123         lười        Shù lǎn 树懒
124         mèo       Māo       猫
125         mèo đực              Xióng māo           雄猫
126         mèo rừng            Bānmāo               斑猫
127         mèo Thái Lan, mèo Xiêm              Xiān luó māo      暹
128         nai          Shuǐ lù   水鹿
129         ngỗng Canada   Hēi é hēi yàn      黑黑雁
130         ngựa      Mǎ        
131         ngựa vằn             Bānmǎ  斑
132         nhái bén              Yǔwā     雨蛙
133         nhím gai               Cìwèi     刺猬
134         nhím lông            Háozhū, jiàn zhū               豪猪、箭猪
135         nòng nọc             Kēdǒu   蝌蚪
136         rái cá lông mũi   Máo bí shuǐtǎ     毛鼻水
137         rái cá lông mượt               Huá tǎ   滑
138         rái cá vuốt bé     Xiǎo zhǎo shuǐtǎ               小爪水
139         rái cá thường     Shuǐtǎ   水
140         rắn cạp nia          Yín huán shé      银环
141         rắn cạp nong      Jīn huán shé       金
142         rắn chuông, rắn đuôi chuông      Xiǎngwěishé      响尾蛇
143         rắn hổ mang       Yǎnjìngshé          眼
144         rắn hổ mang chúa            Yǎnjìng wáng shé             眼王蛇
145         rắn lục mũi hếch               Wǔ bù shé, báihuā shé, qí shé    五步蛇、白花蛇、
146         rắn nước              Shuǐshé                水蛇
147         rắn ráo  Huī shǔ 灰鼠
148         rắn san hô           Shānhú shé        珊瑚蛇
149         rắn sọc dưa         Sān suǒ jǐn shé  三索
150         rắn sọc khoanh Bǎihuā jǐn shé    百花
151         rồng Komodo    Kē mó duō jù xī 科摩多巨蜥
152         rùa         Guī        
153         rùa ba gờ             Mǎ lái shí luó guī               来食螺
154         rùa ba quỳ           Sān léng hēi guī 三棱黑
155         rùa biển               Hǎiguī    海
156         rùa đất lớn          Yàzhōu jù guī     洲巨
157         rùa đất sê-pôn  Tiáo jǐng shè guī                条颈摄龟
158         rùa hộp ba vạch                Jīnqián guī, sānxiàn bì ké               金钱龟、三线闭
159         rùa hộp lưng đen             Mǎ lái bì ké guī 
160         rùa hộp trán vàng            Huáng é bì ké guī              黄额闭
161         rùa lông xanh     Lǜ máo guī          绿
162         rùa núi vàng       Huáng tóu lù guī, xiàng guī           黄头陆龟、象
163         rùa răng               Miào guī               庙龟
164         rùa táp, rùa cá sấu           Niè guī  啮龟
165         kỳ đà trơn Châu Âu         Ōuzhōu huá yuán            欧洲滑螈
166         sóc         Sōngshǔ               松鼠
167         sóc bay Fēishǔ  
168         sóc bay sao         Xiǎo wú shǔ        小鼯鼠
169         sóc bay trâu        Zōng wú shǔ      棕鼯鼠
170         sóc đen                Jù sōngshǔ          巨松鼠
171         sóc đỏ   Hóng sōngshǔ   松鼠
172         sói đỏ    Chái, hóng láng 豺、
173         sư tử     Shīzi      
174         tắc kè    Géjiè     蛤蚧
175         tắc kè hoa           Bì yì, biànsèlóng                避役、
176         tê giác   Xīniú      犀牛
177         tê giác hai sừng Shuāng jiǎo xī    双角犀
178         tê giác một sừng lớn       Dú jiǎo xī              独角犀
179         tê tê      Líng lǐ, chuānshānjiǎ        鲮鲤、穿山甲
180         thạch sùng, thằn lằn       Bìhǔ       壁虎
181         thằn lằn bay vạch             Fēi xī, fēilóng     蜥、飞龙
182         thằn lằn cá          Yú lóng 鱼龙
183         thằn lằn cổ bạnh               Sǎn xī   
184         thằn lằn cổ đỏ    Chì jǐng xī             赤
185         thằn lằn độc, quái vật Gila            Dú xī      毒蜥
186         thỏ         Tùzǐ        兔子
187         thú ăn kiến         Shí yǐ shòu           食蚁兽
188         thú hoang           Yěshòu 野
189         thú lông nhím    Zhēn yǎn            
190         thú mỏ vịt           Yāzuǐshòu           
191         trăn        Mǎngshé             蟒蛇
192         trăn đất                Yàzhōu yán mǎng             洲岩蟒
193         trăn gấm              Wǎng wén mǎng              网
194         trâu        Shuǐniú 水牛
195         trâu rừng             Héshuǐ niú           河水牛
196         triết       Yòu, yòu shǔ      鼬、鼬鼠
197         tuần lộc                Xùnlù    鹿
198         voi          Xiàng     象
199         voi ma mút         Máo xiàng, měngmǎ       毛象、猛
200         voọc bạc              Yínsè wū yè hóu               叶猴
201         voọc đầu trắng  Báitóu yè hóu    白叶猴
202         voọc đen má trắng          Hēi yè hóu          黑叶猴
203         voọc Hà Tĩnh      Hé jìng yè hóu   河静叶猴
204         voọc mũi hếch   Jīnsīhóu, yǎng bí hóu      金猴、仰鼻猴
205         voọc quần đùi trắng        Dé shì wū yè hóu             德氏叶猴
206         voọc vá Bái tún yè hóu   白臀叶猴
207         voọc xám             Fēi shì yè hóu    菲氏叶猴
208         vượn     Yuán      猿
209         vượn cáo             Hú hóu 狐猴
210         vượn cáo đuôi vòng        Huán wěi hú hóu              尾狐猴
211         vượn đen            Hēi chángbìyuán               黑臂猿
212         vượn đen má trắng         Bái jiá chángbìyuán          白颊长臂猿
213         vượn đen má vàng          Hóng jiá chángbìyuán     红颊长臂猿
214         vượn, vượn tay dài         Chángbìyuán      臂猿CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.