Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ 54 DÂN TỘC
TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ 54 DÂN TỘC


1              ÊĐê        Āi de zú                埃地族
2              Ngái       ài zú       艾族
3              BaNa     bā ná zú               巴拿族
4              PàThẻn bā tiān zú             巴天族
5              Pupéo   bù biāo zú           布
6              Brâu       bù lóu zú              布娄族
7              Bru-VânKiều      bù lǔ-yún qiáo zú             布-云
8              BốY        bùyī zú  布依族
9              Tà-Ôi     dá wò zú              达渥族
10           Tày         dài yī zú                岱依族
11           Ơ-đu      é dōu zú               俄都族
12           PhùLá    fū lā zú  夫拉族
13           Khmer  gāo mián zú        高棉族
14           Co           gē zú     戈族
15           Cơ-tu    gē dōu zú            戈都族
16           Cơ-ho   gé hè zú               格
17           Cờlao    gēlǎo zú               仡佬族
18           Cống      gòng zú               
19           HàNhì    hāní zú  哈尼族
20           H'Mông                hè měngzú (miáozú)      赫蒙族(苗族)
21           Hrê         hè yé zú               赫耶族
22           Hoa        huá zú  
23           Gia-rai   jiā lái zú                嘉莱族
24           Kháng   kàng zú 抗族
25           Khơ-mú               kè mù zú              克木族
26           Ra-glai   lā gé lái zú            拉格莱族
27           Laha       lā hā zú 拉哈族
28           LaHủ      lāhù zú  拉祜族
29           La-chí    lā jī zú    拉基族
30           Rơ-măm              lēi màn zú            勒曼族
31           Lào         lǎo zú    佬族
32           Lự           lú zú (dǎi lè)        (傣仂)
33           LôLô       luǒ luǒ zú (yízú)                倮倮族(彝族)
34           Mạ         má zú    麻族
35           Mường máng zú               芒族
36           Mảng    mǎng zú               莽族
37           M'Nông                mò nóng zú        墨
38           Nùng     nóng zú               
39           Giáy       rè yī zú  依族
40           Sándìu  shān yóu zú        山由族
41           SánChay               shān zé zú           山
42           Xơ-đăng               sè dāng zú           色当族
43           Xtiêng   sī dīng zú              斯丁族
44           Thái        tài zú     泰族
45           Thổ       tǔzú (yǔ zhōngguó de tǔzú wúguān)       土族(与中国的土族无关) 
46           SiLa        xī lā zú   西拉族
47           Xinh-mun            xīn mén zú          欣
48           Dao        yáozú    瑶族
49           Giẻ-triêng           yè jiān zú             叶
50           Việt(Kinh)           yuè zú (jīngzú)  越族(京族)
51           Chăm    zhàn zú 占族
52           Chơ-ro  zhē luō zú            遮
53           Chứt      zhé zú   哲族

54           Chu-ru  zhū lǔ zú              朱


CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT TIẾNG TRUNG!!!


TRUNG TÂM TIẾNG HOA GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ
Nhận dạy kèm tiếng Hoa tại nhà, dạy tiếng Việt cho người Hoa
Tư vấn trực tiếp qua số điện thoại: 090 333 1985- 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.