Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Cùng học với 1 số từ vựng tiếng hoa liên quan đến triết học

1 哲学 Triết học
2 哲学家 Nhà triết học
3 主体 Chủ thể
4 客体 Khách thể
5 物质 Vật chất
6 精神 Tinh thần
7 实践 Thực tiễn
8 理论 Lý luận
9 量变 Sự thay đổi về lượng
10 质变 Sự thay đổi về chất
11 内因 Nguyên nhân bên trong
12 外因 Nguyên nhân bên ngoài
13 转化 Chuyển hóa
14 互相转化 Chuyển hóa lẫn nhau
15 客观 Khách quan
16 客观规律 Quy luật khách quan

17 矛盾 Mâu thuẫn
18 内在矛盾 Mâu thuẫn bên trong
19 外在矛盾 Mâu thuẫn bên ngoài
20 基本矛盾 Mâu thuẫn cơ bản
21 非基本矛盾 Mâu thuẫn không cơ bản
22 主要矛盾 Mâu thuẫn chủ yếu
23 次要矛盾 Mâu thuẫn thứ yếu
24 对抗性矛盾 Mâu thuẫn đối kháng
25 非对抗性矛盾 Mâu thuẫn không đối kháng
26 矛盾的同一性和斗争性 Tính thống nhất và đấu tranh của mâu thuẫn
27 矛盾的普遍性和特殊性 Tính phổ biến và đặc thù của mâu thuẫn
28 一般和特殊 Cái chung và cái riêng
29 本质和现象 Bản chất và hiện tượng
30 内容和形式 Nội dung và hình thức
31 原因和结果 Nguyên nhân và kết quả
32 可能性和现实性 Khả năng và hiện thực
33 必然性和偶然性 Tất nhiên và ngẫu nhiên
34 世界观 Thế giới quan
35 方法论 Phương pháp luận
36 辩证法 Phép biện chứng
37 自发辩证法 Phép biện chứng chất phác (tự phát)
38 唯心辩证法 Phép biện chứng duy tâm
39 唯物辩证法 Phép biện chứng duy vật
40 形而上学 Phép siêu hình
41 唯物主义 Chủ nghĩa duy vật
42 历史唯物主义 Chủ nghĩa duy vật lịch sử
43 文化唯物主義 Chủ nghĩa duy vật văn hóa
44 辩证唯物主義 Chủ nghĩa duy vật biện chứng
45 唯心主义 Chủ nghĩa duy tâm
46 主观唯心主义 Chủ nghĩa duy tâm chủ quan
47 客观唯心主义 Chủ nghĩa duy tâm khách quan
48 马克思主义哲学 Triết học chủ nghĩa Mác
49 一元论与二元论 Thuyết nhất nguyên và Thuyết nhị nguyên
50 可知论与不可知论 Thuyết khả tri và Thuyết bất khả tri
51 唯物主义一元论 Thuyết nhất nguyên duy vật
52 唯心主义一元论 Thuyết nhất nguyên duy tâm
 HỌC GIA SƯ TIẾNG HOA TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
WEB:www.giasutienghoa.com
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8

Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.