Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Tên người bằng tiếng nước ngoài dùng trong tiếng hoa

Diana 黛安娜 – dài ānnà
Doris 桃瑞丝 – táo ruì sī
Elaine 伊莱恩 – yī lái’ēn
Elizabeth 伊丽莎白 – yīlìshābái
Ella 埃拉 – āi lā
Ellen 爱伦 – ài lún
Ellie 艾莉 – ài lì
Emerald 艾米瑞达 – ài mǐ ruì dá
Emily 艾米丽 – ài mǐ lì
Emma 艾玛 – ài mǎ
Elsa 埃尔莎 – ěr shā
Erica 埃莉卡 – āi lì kǎ
Eva 伊娃 – yī wá


Eve 伊芙 – yī fú
Fannie 芬妮 – fēn nī
Fiona 菲奥纳 – fēi ào nà
Frances 弗郎西丝 – fú láng xī sī
Frederica 弗雷德里卡 – fú léi délǐ kǎ
Gina 吉娜 – jí nà
Gillian 吉莉安 – jí lì ān
Gladys 格拉蒂丝 – gélā dì sī
Gloria 格罗瑞娅 – gé luó ruì yà
Grace 格瑞丝 – gé ruì sī
Hannah 汉娜 – hàn nà
Helena 海伦娜 – hǎilún nà
Hellen 海伦 – hǎilún
Iris 艾丽丝 – àilìsī
Ivy 艾维 – ài wéi
Jamie 詹米 – zhān mǐ
Janet 珍妮特 – zhēnnī tè
Jean 姬恩 – jī ēn
Jessica 杰西卡 – jié xī kǎ
Jessie 杰西 – jié xī
Jennifer 詹妮弗 – zhānnīfú


HỌC GIA SƯ TIẾNG HOA TẠI NHÀ LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT
Đc: C7b/137 đường Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, Gần Q.8
Email: giasutainangtre.vn@gmail.com
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.