Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Cấu trúc thường dùng trong tiếng Hoa

CẤU TRÚC THƯỜNG DÙNG TIẾNG TRUNG HOA
*****************************
Cấu trúc câu: Bởi vì..... cho nên.....
因为(yīn wèi)……所以(suó yǐ)……"句式
*****************************

1. 因为这本小说太精彩了,所以很多人去抢购。
1. yīn wèi zhè běn xiǎo shuō tài jīnɡ cǎi le ,suó yǐ hěn duō rén qù qiǎnɡ ɡòu
1. Bởi vì cuốn tiểu thuyết này quá tuyệt vời, cho nên nhiều người tranh nhau mua.

2. 因为阿勇贪玩电子游戏,所以期末考试不及格。
2. yīn wèi ā yǒnɡ tān wán diàn zǐ yóu xì , suó yǐ qī mò kǎo shì bù jí ɡé
2. Bởi vì Dũng mải chơi game, cho nên thi hết học kỳ không đạt điểm trung bình.

3. 因为妈妈喜欢吃水果,所以阿坚经常买水果回家。
3. yīn wèi mā mɑ xǐ huɑn chī shuí ɡuǒ , suó yǐ ā Jiān jīnɡ chánɡ mǎi shuí ɡuǒ huí jiā
3. Bởi vì mẹ thích ăn hoa quả, cho nên Kiên thường mua hoa quả về nhà.
-----------------------------
TỪ MỚI
-----------------------------
小说(xiǎo shuō )
Có nghĩa là : tiểu thuyết.

精彩 (jīnɡ cǎi )
Có nghĩa là : tuyệt vời.

抢购(qiǎnɡ ɡòu )
Có nghĩa là : tranh nhau mua.

贪玩(tān wán )
Có nghĩa là : mải chơi

电子游戏(diàn zǐ yóu xì )
Có nghĩa là : game.

期末考试 (qī mò kǎo shì)
Có nghĩa là : thi hết học kỳ.

及格(jí ɡé )
Có nghĩa là : đạt yêu cầu, đạt qui cách.v.v

喜欢(xǐ huɑn)
Có nghĩa là : thích, yêu mến.v.v...

水果(shuí ɡuǒ )
Có nghĩa là : hoa quả.

回家(huí jiā )
Có nghĩa là : về nhà.


GIA SƯ TIẾNG HOA LIÊN HỆ: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

WEB: WWW.GIASUTIENGHOA.COM 
Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.