Gia sư tiếng trung hoa

GIA SƯ TIẾNG TRUNG HOA

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Học tiếng Hoa với số đếm - 090 333 1985


líng
0
lỉnh
1
dzi
èr
2
ơ+r

sān
3
xan
4
5
liù
6
liu
7
*chi
8
ba
jiǔ
9
chìu
shí
10
sử
十一
shí yī
11
sử dzi
十二
shí èr
12
sử ơ+r
十九
shí jiǔ
19
sử chìu
二十
èr shí
20
ơ+r sử
二十一
èr shí yī
21
ơ+r sử dzi
九十
jiǔ shí
90
chìu sử
九十一
jiǔ shí yī
91
chìu sử dzi
九十九
jiǔ shí jiǔ
99
chìu sử chìu
一百
yì bǎi
100
dzi bài
一百零一
yì bǎi línɡ yī
101
dzi bài lỉnh dzi
一百一十一
yì bǎi yī shí yī
111
dzi bài dzi sử dzi
一百二十一
yì bǎi èr shí yī
121
dzi bài ơ+r sử dzi
一百九十九
yì bǎi jiǔ shí jiǔ
199
dzi bài chìu sử chìu
两百
liǎnɡ bǎi
200
lẻng bài
二百
èr bǎi
200
ơ+r bài
三百
sān bǎi
300
san bài
四百
sì bǎi
400
sư bài
五百二十
wǔ bǎi èr shí
520
ủ bài ơ+r sử
五百五十
wǔ bǎi wǔ shí
550
ủ bài ù sử ù
六百五十五
liù bǎi wǔ shí wǔ
655
liu bài ù sử ù


Like This Article ? :

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.